Türkçe Ingilizce

2013

Sirküler No:519/13 “MIP Kara Terminali Dökme Katı Ardiye Muafiyeti” Hk.

 

 

 

Sirküler: 519/13                                                                                                             31.12.2013

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 27.12.2013 tarih ve 2772 sayılı “MIP Kara Terminali Dökme Katı Ardiye Muafiyeti”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)

 

Sirküler No:518/13 “ Teminat Mektubuyla Hizmet Verilmesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 518/13                                                                                                             31.12.2013

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 27.12.2013 tarih ve 2775 sayılı “ Teminat Mektubuyla Hizmet Verilmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)

Sirküler No:517/13 “2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 inci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)” Hk.

 

 

 

Sirküler: 517/13                                                                                                             31.12.2013

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 inci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)” 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ gereği, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan para cezaları 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

 

2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında uygulanacak ceza

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

100.000 TL

35.193 TL

175.981 TL

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ ( 1Sayfa)

 

Sirküler No:516/13 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57) Hk.

 

 

 

Sirküler: 516/13                                                                                                             31.12.2013

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57), 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksanüç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren 1.545.852,40 Türk Lirası olmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: (1) Sayılı Tablo-Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (3 Sayfa)

Sirküler No:515/13 “Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)” Hk.

 

 

 

Sirküler: 515/13                                                                                                             31.12.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1), 30.12.2012 tarihli ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı 7,55
b) Beyanname 7,55
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 15,10
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 75,00
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri 206,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 – Nüfus cüzdanları 6,75
7 – Aile cüzdanları 69,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 92,50
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 92,50
11 – Motorlu araç trafik belgesi 92,50
12 – Motorlu araç tescil belgesi 69,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 69,50
14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı) 4,75
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 6,75

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2014 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ

Sirküler No:514/13 “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)” Hk.

 

 

 

Sirküler: 514/13                                                                                                             31.12.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)”, 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin ekinde yer alan (7) Sayılı Gemi ve liman Harçları Tarifesi aşağıdaki gibidir.

 

 


(7) SAYILI TARİFE
Gemi ve Liman Harçları
 

I- Gemi sicil işlemleri:
 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:
0,194
(159,70 TL’den az, 10.756,00 TL’den çok olamaz.)
 

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden
(Binde 22,77)
 

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden
(Binde 5,69)
 

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden
(Binde 5,69)
 

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden
(Onbinde 11,38)
 

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden
(Onbinde 11,38)
 

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)
14,40
 

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan
0,194
 

(14,40 TL’den az, 267,70 TL’den çok olamaz.)
 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)
6,60

 

 

 

 


II. Liman işlemleri:
 

1. Denize elverişlilik belgesi:
 

En az 52,40 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,601
 

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,324
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,162
 

(Harç tutarı 1.612,30 TL’den çok olamaz.)
 

2. Ölçme Belgesi:
 

En az (106,40 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,797
 

Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan
0,797
 

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,601
 

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı  4.301,60 TL’den çok olamaz)
0,324
 

3. Yola elverişlilik belgesi:
 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden
30,90
 

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
52,40
 

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
106,40
 

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
132,90
 

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan
0,601
 

(79,20 TL’den az 2.688,40 TL’den çok olamaz)
 

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki
11,70

 

 


6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)
 

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı
79,20
 

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı
52,40
 

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı
30,90
 

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı
22,60
 

7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri
14,40
 

8. Gemi sörvey belgeleri:
 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (25,20 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (267,70 TL)’den çok olamaz.
0,048
 

b) Muafiyet belgesi
52,40
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

 


9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (52,40 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,601
 

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,324
 

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan
0,162
 

(Harç tutarı 1.612,30 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

 


10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)
 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden
11,00
 

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden
22,60
 

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
45,80
 

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
92,10
 

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
115,10
 

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)

513/13 Sayılı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:72) Hk.

 

 

 

Sirküler: 513/13                                                                                                             31.12.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)”, 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 1/1/2014 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,00 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı;

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                          2,60

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                          1,27

(6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı

fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için                   1,00

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                      0,36

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                1,03

Diğer tarifelerdeki miktarlar için                                          1,00

olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 31 ARALIK

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 30 ARALIK

Sirküler No:512/13 “Ekvador’un Pasifik Okyanusu kıyılarında yer alan Mantra Limanı İçerisindeki Konteyner ve Çok Amaçlı Terminal İşletmesi Projesi İhalesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 512/13                                                                                                             27.12.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün , 13/12/2013 tarih ve 4066 sayılı yazısı.,

ilgi yazıda, Ekvador Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından Ekvador’un Pasifik Okyanusu kıyılarında yer alan Manta Limanı içerisindeki “Konteyner ve Çok Amaçlı Terminal İşletmesi Projesi” ihalesi ile ilgili bilgi verilmektedir.

İlgilenen üyelerimiz daha fazla bilgiyi yazı ekinde bulunan web sayfasında bulabileceklerdir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı eki ( 1 Syf.)

 

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x