Türkçe Ingilizce

Nisan 2014

Sirküler No:142/14 “Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında 2014/6035 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 142/14                                                                                                        30.04.2014   

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında 2014/6035 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 29 Nisan 2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı gereği,

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması” 31 Ekim 2013 tarihinde,

“1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolü” 4 Şubat 2014 tarihinde,

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol” 25 Aralık 2013 tarihinde,

“1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karar” 1 Ocak 2000 tarihinde,

“1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karar” 1 Aralık 1992 tarihinde,

“1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Tazminat Limitleri Değişikliklerine Dair Karar” 1 Kasım 2003 tarihinde,

“1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişikliklerine Dair Karar” 1 Kasım 2003 tarihinde

yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Ekler :

Ek-1. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı (1 Sayfa)

Ek-2. Liste (2 Sayfa)

Sirküler No:141/14 “Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Tarafından Yapılacak Bilimsel Araştırma Çalışması” Hk.

 

 

 

Sirküler: 141/14                                                                                                        29.04.2014   

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu  : Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Tarafından                                   

                  Yapılacak Bilimsel Araştırma Çalışması Hk.

İlgi      : Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünün 24 Nisan 2014 tarihli yazısı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünden alınan ve bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; 28 Nisan-2 Mayıs 2014 tarihleri arasında Enstitüye ait “Lamas-1” teknesinin kullanılarak, tekne üzerinde en fazla 10 kişi olacak şekilde dönüşümlü olarak çalışacak araştırma personeli ile Mersin Liman içi, Mersin Körfezi kıyı ve kıta sahanlığı bölgesinde araştırma verileri toplamak üzere CTD, denizsuyu ve sediman örneklemelerini içeren bir bilimsel çalışma yapılmasının planlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (3 Sayfa)

 

Sirküler No:140/14 “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” Hk.

 

 

 

Sirküler: 140/14                                                                                                     28.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

1 ila 123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan Tebliğlere yapılan atıflar, bu Tebliğin ilgili bölümlerine yapılmış sayılır.

Bu Tebliğ, yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

İlgili tebliğe;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140426.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140426.htm  adresinden ulaşılabilir. 

Sirküler No:139/14 “ Nijerya’ya Yapılan Deniz ve Hava Taşımacılığı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 139/14                                                                                                     25.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 10.04.2014 tarih ve 476 sayılı  “ Nijerya’ya Yapılan Deniz ve Hava Taşımacılığı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Ek: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:138/14 “Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)” Hk.

 

 

 

Sirküler: 138/14                                                                                                     25.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)”, 25.04.2014 tarih ve 28982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Yönetmeliğinin 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tebliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesi amacıyla elektronik ortamda yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla, uygulamada ortaya çıkan sorunları, tereddütleri, özel ve zorunlu durumları ve bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya, gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye, bu Tebliğin uygulanması ve sistemin işleyişi için gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya; sistemin işleyişine, işletme müdürlüklerinde kurulmasına ve yaygınlaştırılmasına bağlı olarak e-ihale yapacak işletme müdürlüklerini ve e-ihale yapılacak eşyanın kapsamını belirlemeye yetkilidir.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Eki: İlgili Tebliğ (8 Sayfa)

Sirküler No:137/14 “3-5 Haziran 2014 İspanya Barcelona’da Düzenlenecek Lojistik Fuarında Kiralanan Stant Hk.” Hk.

 

 

Sirküler: 137/14                                                                                                     25.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 22 Nisan 2014 tarih ve 4188 sayılı yazısı.  

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda;  ilimiz ekonomisinde önemli yeri olan “Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün” tanıtımının yapılması, uluslararası alanda firmalar arası iş birlikteliği ağlarının kurulması, kurum ve kuruluşlar arası diyalogun arttırılması amacı ile Odalarınca 3-5 Haziran 2014’de İspanya, Barcelona’da düzenlenecek olan SIL Internetional Logistics Fuarında (Fuar web adresi: www.silbcn.com ) stant kiralandığı bildirilmektedir.

Sözkonusu fuar kapsamında, 3-4 Haziran 2014 tarihlerinde 12. Akdeniz Lojistik ve Taşımacılık Forumu ile şirketler arası ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek olup, detaylı forum programına http://www.silbcn.com/en/actos_jornadas/programa.php adresinden ulaşılabilmektedir. Öte yandan, ASCAME Lojistik ve Taşımacılık Komisyonu Başkanlığını yürüten Mersin Ticaret ve Sanayi odası, 4 Haziran 2014 tarihinde ASCAME Lojistik Komisyonu toplantısını düzenleyecektir.

Bahse konu fuar kapsamında kiralanan stantta yer almak isteyen ya da tanıtım dokümanlarını sergilenmek üzere göndermek isteyen üyelerimizin,  30 Mayıs 2014 tarihine kadar Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına başvurmaları ve Odamıza bilgi vermelerini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Sirküler No:136/14 “Şirketlerin ve Ticari İşletmelerin Tür Değişikliklerinin Oda/Borsa Organ Üyeliklerine Etkisi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 136/14                                                                                                     25.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 15.04.2014 tarih ve 8000 sayılı yazısı ekinde alınan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün, 07 Nisan 2014 tarih ve 2034 sayılı  “Şirketlerin ve Ticari İşletmelerin Tür Değişikliklerinin Oda/Borsa Organ Üyeliklerine Etkisi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Ek: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yazısı. (4 Sayfa)

Sirküler No:135/14 “Mersin Limanı 1 Mayıs 2014 ve 19 Mayıs 2014 Çalışma Programı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 135/14                                                                                                     24.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 21.04.2014 tarih ve 789 sayılı “Mersin Limanı 1 Mayıs 2014 ve 19 Mayıs 2014 Çalışma Programı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

 

Ek: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:134/14 ““Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesine Katılmamız Hakkında 20/3/2014 tarih ve 2014/6156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”” Hk.

 

 

 

Sirküler: 134/14                                                                                                           24.04.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesine Katılmamız Hakkında 20/3/2014 tarih ve 2014/6156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” 22.04.2014 tarih ve 28980 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı (1 Sayfa)

 

Anlaşmanın Eklerine 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140422m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140422m1.htm  adresinden ulaşılabilir.

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x