Türkçe Ingilizce

Mayıs 2014

Sirküler No:176/14 “Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun Kararnamesi İle Kırım’da Bulunan 27 Adet Hava ve Deniz Limanına İlişkin Geçiş ve Kontrol Noktalarının Geçici Olarak Kapatıldığını Bildiren Nota” Hk.

 

 

 

Sirküler: 176/14                                                                                                       28.05.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 26.05.2014 tarih ve 656 sayılı, “Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun Kararnamesi İle Kırım’da Bulunan 27 Adet Hava ve Deniz Limanına İlişkin Geçiş ve Kontrol Noktalarının Geçici Olarak Kapatıldığını Bildiren Nota”yı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki : İlgi Yazı (3 Sayfa)

Sirküler No:175/14 “Ukrayna’nın Kırım Yarımadası Kıyılarında Olası Kazalarda Sorumluluğun Rusya Federasyonu’na Ait Olduğu Hususunu İçeren Nota” Hk.

 

 

 

Sirküler: 175/14                                                                                                       28.05.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 26.05.2014 tarih ve 657 sayılı, “Ukrayna’nın Kırım Yarımadası Kıyılarında Olası Kazalarda Sorumluluğun Rusya Federasyonu’na Ait Olduğu Hususunu İçeren Nota”yı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı (2 Sayfa)

 

Sirküler No:174/14 “”Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Hk.

 

 

 

Sirküler: 174/14                                                                                                       28.05.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesi işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği göre “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 363)”, 27 Mayıs 2014 tarih ve 29012 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin

“II. Genel Esaslar” başlıklı kısmının “1. Tanımlar” başlıklı bölümü, “2. Bedel Tespiti” başlıklı bölümü, “14. Bedellerin tahsili” başlıklı bölümünün “A. Ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri” bölümü,  “14. Bedellerin tahsili” başlıklı bölümünün “B. Hasılat payları” başlıklı alt bölümü ile, aynı Tebliğin “III. Özellik Arz Eden İşlemler” başlıklı kısmının “4. Enerji Yatırımları” başlıklı bölümü, “5. Projeye dayalı organize hayvancılık amacıyla yapılacak yatırımlar” başlıklı bölümü ile “9. Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar” başlıklı bölümünde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

Tebliğ’in “II. Genel Esaslar” başlıklı kısmının “2. Bedel Tespiti” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile,

“(2) İlk yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde birinden az olmamak üzere rayiç bedel esas alınarak tespit ve takdir edilecektir. (Ek cümle RG: 01.02.2012 – 28191 m.1) Geçit hakkı bedeli; geçit hakkının toplam süresi için kırk dokuz yılı geçmemek kaydıyla bir defaya mahsus veya yıllık olarak alınmak üzere iki ayrı şekilde tespit edilecektir.” şeklindeki fıkrada geçen “kırkdokuz yılı” ibaresi “otuz yılı” şeklinde değiştirilmiş.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve hükümlerini Maliye Bakanlığı yürütür.

Bilgilerimizi rica ederiz

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (4 Sayfa)

Sirküler No:173/14 “13. Mersin Uluslararası Müzik Festivali” Hk.

 

 

 

Sirküler: 173/14                                                                                                       26.05.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: 13. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

Bu yıl 13 üncüsü yapılacak olan  “Mersin Uluslararası Müzik Festivali” programında SOMA’da yaşanan maden faciası nedeniyle bazı ön etkinliklerin iptal edildiği ve 16 Mayıs’da başlayacak olan Program’ın 30 Mayıs 2014 tarihinde Sn. İbrahim YAZICI şefliğinde icra edilecek olan “Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası-Kemancı Charli SİEM” konseri ile başlayacağı öğrenilmiştir.

Festival biletlerinin Mersin Kültür Merkezi gişelerinde ve Mersin Uluslararası Müzik Festivali Ofisinde (Kültür Mah. Atatürk Cad. Toroğlu Apt. A Blok Kat 1 Daire 2 Akdeniz/MERSİN Tlf: 0 324 237 78 10 ) satışa sunulduğu öğrenilmiş olup yeniden belirlenen program ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: 13. Mersin Müzik Festivali Programı (1 Sayfa)

 

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 28 MAYIS

Sirküler No:172/14 ““Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: Tmktdgm-01)”” Hk.

 

 

 

Sirküler: 172/14                                                                                                       26.05.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: Tmktdgm-01)”, 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri,  insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Tebliğin 2 inci maddesi gereği bu Tebliğ,

a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,

b) Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri,

ç) Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları, kapsar.

Aynı madde gereği bu Tebliğ,

a) Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,

b) Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, kapsamaz.

Bu Tebliğin; 27 nci maddesi 1/9/2014 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerimizi rica ederiz

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (16 Sayfa)

 

 

Sirküler No:171/14 “”27 Mayıs Salı günü düzenlenecek Yeni KDV Uygulama Tebliği ve KDV İade İşlemleri semineri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 171/14                                                                                                       26.05.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

27 Mayıs 2014 tarihinde Saat 10:30’da Mersin SMMMO Konferans Salonunda,  Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı ile Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın birlikte düzenleyeceği Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet ARPACI’nın sunacağı “Yeni KDV Uygulama Tebliği ve KDV İade İşlemleri”  konulu  seminer düzenlenmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No:170/14 “MIP-16.05.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak IMDG Etiketleme Hizmetleri Ücretleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 170/14                                                                                                       23.05.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslar arası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 16.05.2014 tarih ve 865 sayılı, “16.05.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak IMDG Etiketleme Hizmetleri Ücretleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (2 Sayfa)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x