Türkçe Ingilizce

Eylül 2014

Sirküler No:317/14 “Bağlama Kütüğü Yönetmeliği” Hk.

 

 

 

Sirküler: 317 /14                                                                                                 25.09.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği”, 25 Eylül 2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; bağlama kütüğüne ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak mali hükümler, idari yaptırımlar, yapılacak iş ve işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine ilişkin hususları belirlemektir.

Bu Yönetmelik;

  1. a) 18 gros tonilatodan küçük ticari gemi, deniz ve iç su araçlarını,
  2. b) Özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarını,
  3. c) Bunların mâlik ve işletenlerini kapsar.

Milli Gemi Sicili ve Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli ticari gemi, deniz ve iç su araçları ile silahlı kuvvetlere ait gemi, deniz ve iç su araçları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Bu yönetmelik ile, 14/9/2009 tarihli ve 27349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik hükümlerini, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Yönetmelik (13 Syf.)

Sirküler No:316/14 “MIP-Demiryolu ile Limandan Çıkan Genel Kargo Yüklerin Ücretleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 316/14                                                                                                  25.09.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 22.09.2014 tarihli, “Demiryolu ile Limandan Çıkan Genel Kargo Yüklerin Ücretleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)

Sirküler No:315/14 “6552 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru Metni” Hk.

 

 

 

Sirküler: 315/14                                                                                                  24.09.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 19.09.2014 tarih ve 17915 sayılı, “6552 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru Metni”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (3 Syf)

Sirküler No:314/14 “6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunu” Hk.

 

 

 

Sirküler: 314/14                                                                                                  24.09.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 17.09.2014 tarih ve 17704 sayılı, “6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı (3 Syf)

Sirküler No:313/14 “Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları-ISBP 745 Semineri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 313/14                                                                                                  24.09.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ICC Türkiye Milli Komitesinin 18.09.2014 tarihli, “Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları-ISBP 745 Semineri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki : İlgi Yazı (3 Syf)

Sirküler No:312/14 “Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Tarife Talimat Tebliği” Hk.

 

 

 

Sirküler: 312/14                                                                                                  24.09.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Tarife Talimat Tebliği Hk.

 İlgi      : (a) 21.07.2014 tarih ve 240/14 sayılı sirkülerimiz.

              (b) 12.08.2014 tarih ve 255/14 sayılı sirkülerimiz.

              (c) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 16.09.2014 tarih                              ve 12609 sayılı yazısı.

19 Temmuz 2014 tarih ve 29065 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Deniz Araçları Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği” ilgi (a) ve (b) sirkülerlerimiz ile duyurulmuştur.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının ilgi (c) yazısında, söz konusu Tebliğ gereği yapılması gereken sigorta için 15 Ekim 2014 tarihine kadar süre tanındığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (5 Syf)

Türkiye’nin İtibarını Kurtaran Düzenleme

2005 yılından beri süre gelen ve Türkiye’nin itibarını zedeleyen uygulama nihayet çözüme kavuştu. Gemilerin  makine, seyir  yardımcıları ve güvenlik ekipmanlarının bakım ve onarımları Dahilde İşleme Rejimi (DIR) kapsamından çıkarıldı.

19 Eylül 2014 Cuma günü yayınlanan 2014/20 sayılı ve Dahilde İşleme Sözlü Beyan konulu genelge ile, DIR uygulamalarında karşılaşılan sorunlar çözüme kavuşuyor. Yapılan düzenlemeye göre,  bundan sonra sözlü beyan formları mükellef tarafından doldurularak nöbetçi memura bırakılacak ve Deniz Ticaret Odaları global teminat verecek.  Genelgenin en büyük özelliği ise Gümrük İdaresinde ilk defa nöbetçi muhafaza memurunun muayene memuru yetkisi ile yetkilendirilmiş olması. 

Dünya piyasalarından ham madde temin etmek suretiyle ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla uygulamaya konulan Dahilde İşleme Rejimi  (DIR) Kararı, 2005 yılında 8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alınmış, karara istinaden çıkarılan uygulama tebliğine göre, bir eşyanın tamir edilmesi, boyanması, ayarlarının yapılması gibi sebeplerle gemiden çıkarılması Dahilde İşleme Rejimi kapsamına alınmıştı. Ancak uygulamada birçok sorunla karşılaşıldı.

Bilindiği gibi DİR uygulamasında, gemi limanda iken gemiye ait bir cihazın ya da parçanın tamir edilmesi, boyanması, ayarının yapılması amacıyla gemiden çıkarılabilmesi için cihazın/parçanın önce ithal edilmesi, tamir-bakımı yapıldıktan sonra ihraç işlemi yapılarak gemiye verilmesi gerekiyordu.  Bu işlemlerin yapılabilmesi için 2 günlük süre gerektiği gibi, maliyeti de kat kat artırıyordu.

Günümüz deniz taşımacılığında konteyner gemilerinin limanda kalış sürelerinin  4-12 saat olduğu düşünüldüğünde, limanlarımıza gelen bir konteyner gemisinin yangın tüpünün doldurulması, can sallarının test edilmesi işlemlerinin mevcut prosedürle limanda kalış süreleri içerisinde yetiştirilmesi mümkün olamıyor, bu nedenle limanda kalış süresi yeterli olan gemiler işlerini yaptırabilirken, kalış süresi bu işlem için yeterli olmayan gemiler bir sonraki limanda yaptırmak zorunda kalıyordu. Bu da, ülkemizin döviz kaybına uğramasına sebep olduğu gibi, ülke itibarı açısından kötü bir tablonun ortaya çıkmasına yol açıyordu.

2005 yılından beri süre gelen ve Türkiye’nin itibarını zedeleyen bu uygulamaya  19 Eylül 2014 Cuma günü yayınlanan 2014/20 sayılı Dahilde İşleme Sözlü Beyan konulu genelge ile son verildi.

Konu ile ilgili görüşlerini aktaran Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Kpt. Mesut Öztürk, bugüne kadar gerek Mersin DTO’nun  gerekse İMEAK DTO’nun Gümrük İdaresi ile bu konuda yazışma  yaptıklarını, ancak Gümrük İdaresinin getirmiş olduğu çözüm alternatiflerinin yeterli olmadığını belirtti.  Konu hakkında Gümrük İdaresinin sahada tutumunun gittikçe sıkılaşması nedeniyle limanlarda gemilere hizmet verilemez duruma gelindiğine dikkat çeken Öztürk, gemilerde can ve  mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren malzemelerin bakım ve test işlemlerinin yapılamayıp başka limanlara gönderilmesinin ülkemiz adına utanç verici bir durum olduğunu söyledi. Öztürk şöyle devam etti:

“Bir taraftan limanları özelleştireceksiniz, büyük yatırımlar yapacaksınız ve büyük hatları limanlarınıza getirmek için çaba harcayacaksınız, diğer taraftan bürokratik engellerle gemilerin en elzem ihtiyaçlarını gideremeyeceksiniz. Bu deniz ticaretinde kabul edilebilir bir şey değildir, hatta denizci bir ülke adına utanç verici bir durumdur.

Bu sorunun çözüm yoluna girmesi, konunun Dahilde İşleme Rejimi  Değerlendirme Kurulu gündemine taşınması ile başlamıştır. Bizim böyle bir kurulun varlığından haberimiz yoktu. Yılda iki defa toplanan bu kurulun gündemi ile ilgili Ekonomi Bakanlığı’nın Odamızdan görüş istemesi ile kurulun varlığından haberdar olundu. Sorunun Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu gündemine alınmasını ve konu hakkında yaşanan sıkıntıları kurula birebir anlatmayı talep ettik. Talebimiz önce reddedildi fakat toplantı öncesi alelacele çağırılarak kurulu bilgilendirmemiz istendi.

Mersin Deniz Ticaret Odası olarak  Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kuruluna, gemilerin yangın tüplerinin çıkarılıp doldurulması, can sallarının test edilip tekrar gemiye verilmesinin DIR kapsamına girmediğini örneklerle izah ederek,  bu işlemlerin rejim kapsamından çıkarılmasını  talep ettik.  Toplantı sonunda DIR Değerlendirme Kurulu, taleplerimizi yerinde buldu ancak başka bir rejim içerisinde değerlendirilemediği için bu tür konuların zorunluluktan DIR içerisinde yer aldığı ifade edildi ve  çözüme kavuşturulması için Gümrük İdaresine görev verildi. “

DIR Değerlendirme Kurulu toplantısından çıkıp, dönüş yolunda iken Gümrük İdaresinin 2 gün sonra Mersin’e uzman bir heyet göndererek sahada uygulamayı görüp, konunun ilgilileri ile bir çalışma toplantısı yapacağını haber aldıklarını  ifade eden Kpt. Mesut Öztürk,  burada Mersin Deniz Ticaret Odası olarak,  mesai saati dışında gelip, mesai saati dışında gidecek bir geminin sorununu çözecek şekilde bir düzenleme yapılması gerektiğini ve Gümrük İdaresinin konunun çözümü için hangi uygulamayı getirirse getirsin, beyanname açmadan ve mesai saati dışında nöbetçi muhafaza memurunu muayene memuru yetkisi ile yetkilendirilmeden sorunun çözülemeyeceğini ifade ettiklerini belirtti.

19 Eylül 2014 Cuma günü yayınlanan 2014/20 sayılı ve Dahilde İşleme Sözlü Beyan konulu genelgenin toplantıda talep edilen bütün maddeleri içerdiğini vurgulayan Mersin DTO Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, “ Konunun DIR değerlendirme Kurulu gündemine alınması için büyük gayret sarf eden TOBB Dış Ticaret Birimi yetkililerine ve konunun çözümü için hassasiyet gösteren Gümrük Bakanlığı bürokratlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan düzenleme ile bundan sonra; gemiden tamir bakım için çıkarılacak eşyaya önce ithalat işlemi gemiye verilirken de ihracat işlemi uygulanmayacak, sözlü beyan formu mükellef tarafından doldurularak nöbetçi memura bırakılacak. Deniz Ticaret Odaları global teminat verecek. Genelgenin en önemli özelliği ise Gümrük İdaresinde ilk defa nöbetçi muhafaza memurunun muayene memuru yetkisi ile yetkilendirilmesidir.

 

Genelge

 

EK-1 Gemi Teslim Belgesi

Sirküler No:311/14 “308/14 Sayılı Sirkülere İlişkin Düzeltme” Hk.

 

 

 

Sirküler: 311/14                                                                                                  23.09.2014

 

   

DÜZELTMEDİR

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

308/14 Sayılı sirkülerimiz ile belirtilen Denizciler Buluşması etkinliğinin tarihi sehven 27 Eylül Cuma günü olarak yazılmış olup,  etkinlik  tarihi 27 Eylül 2014 Cumartesi akşamıdır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x