Türkçe Ingilizce

Ekim 2014

Sirküler No:364/14 “Bazı Kişilerin İş Müfettişi Ünvanını Kullanarak Yayın ve Bilet Satmaları” Hk.

 

 

 

Sirküler: 364/14                                                                                                           30.10.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 24.10.2014 tarih ve 20027 sayılı, “Bazı Kişilerin İş Müfettişi Ünvanını Kullanarak Yayın ve Bilet Satmaları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki : İlgi Yazı (2 Syf)

Sirküler No:363/14 “Basitleştirilmiş Gümrük Hattı İşlem Terminalleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 363/14                                                                                                           30.10.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 24.10.2014 tarih ve 20065 sayılı, “Basitleştirilmiş Gümrük Hattı İşlem Terminalleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)

Sirküler No:362/14 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 30/9/2014 tarih ve 2014/6869 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 362/14                                                                                                           27.10.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 30/9/2014 tarih ve 2014/6869 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Ekim 2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Eki :

Ek-1 İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ( 1 Sayfa)

Ek-2. Anlaşma Metni (9 Sayfa)

Sirküler No:361/14 “Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36)” Hk.

 

 

 

Sirküler: 361/14                                                                                                           27.10.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36)”, 26 Ekim 2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

30/9/2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 1 inci maddesinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri” isimli malın vergi tutarının, bu malın imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde, sıfır olarak uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının aerosol üreticilerine iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden uygun görülmüş olup düzenlemenin uygulama usul ve esasları bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki : Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ( 10 Sayfa)

Sirküler No:360/14 “TCG TAŞUCU (P-1211) Gemisinin ve Mersin Deniz Müzesinin 29 Ekim Çarşamba Günü Halkın Ziyaretine Açılacağı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 360/14                                                                                                           27.10.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Akdeniz Bölge Komutanlığı’nın, 22 Ekim 2014 tarih ve 183 sayılı tarih ve 19529 sayılı, “TCG TAŞUCU (P-1211) Gemisinin ve Mersin Deniz Müzesinin 29 Ekim Çarşamba Günü Halkın Ziyaretine Açılacağı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)

Sirküler No:359/14 “Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 13.10.2014 tarih ve 2014/6889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 359/14                                                                                                           24.10.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 13.10.2014 tarih ve 2014/6889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 18 Ekim 2014 tarih ve 29149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile, 29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın “Gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt” başlıklı 96 ıncı maddesine aşağıdaki 5 inci ve 6 ncı fıkralar eklenmiştir.

(5) Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapan araçlar hariç olmak üzere, birinci fıkra kapsamındaki araçların ülkemize girişinde tespit edilen kilometre bilgisi, aynı aracın ülkemize bir sonraki girişindeki kilometre bilgisi ile karşılaştırılır. Aradaki fark aracın standart depo kapsamındaki bir önceki girişinde muafen ithal ettiği yakıta göre katetmesi gereken mesafeyle karşılaştırılarak, eksik mesafe katedilmesi halinde, her kilometre başına tüketilmeyen yakıt için litre başına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir. Katedilen mesafeye göre harcanan yakıt hesabına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(6) Bu araçların katedeceği mesafeye ilişkin olarak gümrük idaresini yanıltıcı her türlü eylemin tespitinde, tüm depodan litre başına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir.

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

 

Eki : İlgi Bakanlar Kurulu Kararı (1 Syf)

Sirküler No:358/14 “Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği” Hk.

 

 

 

Sirküler: 358/14                                                                                                                                                                                            24.10.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği” 18 Ekim 2014 tarih ve 29149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin “Amaç ve kapsam” başlıklı 1 inci maddesi gereği

(1) Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı belirlemektir.

(2) Bu tarife ve talimat, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesi, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi ve 14/11/2010 tarihli ve 27759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde, ticari amaçlı yolcu taşıyan tüm deniz araçları için uygulanır.

(3) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi uyarınca istenen sigortalar bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

Bu Tebliğ ile, 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından yürütür bu Tebliğ, yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları için yayımı tarihinde; yolcu sayısı 12 veya 12’den az olan deniz araçları için 30 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

 

Eki : İlgi Tebliğ (2 Syf)

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 31 EKİM

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 30 EKİM

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 28 EKİM

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x