Türkçe Ingilizce

Kasım 2014

Sirküler No: 415/14 Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ

Sirküler: 415/14                                                                                                             28.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2014/7)”, 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine istinaden, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretim ruhsatı sahibi kullanıcılarca üretilen eşyanın başka ülkelere satışları ile alım-satım ruhsatı sahibi kullanıcılarca serbest bölgeden veya Türkiye’den temin edilen Türk mallarının Serbest Bölgelerden başka ülkelere satışlarını artırmak için, bu kullanıcılara üretim, yatırım ve/veya sevk öncesi aşamalarında işletme sermayesi ihtiyaçları için finansman desteği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Tebliğ ile, 11/4/2009 tarihli ve 27197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat:2009/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğin Geçiş hükmüne ilişkin Geçici 1. maddesi gereği, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce kullanılan krediler 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2009/5) hükümlerine tabidir. Ancak, henüz satış taahhüdü kapatılmamış olan kredilere bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanabilir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

 

Eki: İlgili Tebliğ

Sirküler No: 414/14 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Sirküler: 414/14                                                                                                                                                       28.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik;

  1. a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları,
  2. b) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,
  3. c) Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin inşaat, işletme ve işletme sonrası izlenmesi ve denetlenmesini,

ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını, kapsar.

Bu yönetmelik ile, 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin Geçiş sürecine ilişkin Geçici 1. Maddesi gereği, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, ÇED Başvuru Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası Valiliğe ya da Bakanlığa sunulmuş projelere bu Yönetmeliğin lehte olan hükümleri ve/veya başvuru tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin Kapsam dışı projelere ilişkin Geçici 2. Maddesi gereği, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi olan 7/2/1993 tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.

 

Yönetmeliğin Kanuni kapsam dışı projelere ilişkin Geçici 3. Maddesi gereği, 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, 29/5/2013 tarihi itibariyle üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.

Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter   

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Sirküler No: 413/14 Maliye Gazetesi”, “Maliye Dergisi” gibi yayınları “Maliye’den Geliyorum” diyerek satış yapan kişilere itibar edilmemesi

Sirküler: 413/14                                                                                                               28.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:  Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yazısı.

 

İlgi yazıda, Son günlerde ilimizde “Maliye Gazetesi”, “Maliye Dergisi” gibi yayınları “Maliye’den Geliyorum” diyerek satış yapan kişilerin olduğu, gerek satışı yapılan yayınların, gerekse satış yapan kişilerin Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile hiçbir ilgisi ve alakası bulunmadığı belirtilmektedir.

 

Maliye Bakanlığı’ndan geldiği imajı uyandırılmaya çalışılarak haksız kazanç elde etmek isteyen kişilere ve yayınlara itibar edilmemesi hususundaki, Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın uyarı yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

Eki: Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın uyarı yazısı

Sirküler No: 412/14 2015 Yılı Mersin Limanı Şahıs ve Araç Daimi Giriş Kartı Yenilenmesine İlişkin Esaslar

Sirküler: 412/14                                                                                                               28.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Mersin Valiliği Liman Mülki idare Amirliği’nin,  26.11.2014 tarih ve 2014/165 Sayılı “ 2015 Yılı Mersin Limanı Şahıs ve Araç Daimi Giriş Kartı Yenilenmesine İlişkin Esasları” konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

Eki: Şahıs ve Araç Daimi Giriş Kartı Yenilenmesine İlişkin Esasları

Sirküler No: 411/14 İlimiz Akademik Danışmanı Tarafından hazırlanan “Reel Kesim Güven Endeksine” ilişkin bilgi notu

Sirküler: 411/14                                                                                                               28.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

TOBB ve TEPAV’ın talebi doğrultusunda İlimiz akademik danışmanı tarafından hazırlanan “Reel Kesim Güven Endeksine” ilişkin bilgi notu ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

Eki: İlgi Bilgi Notu

Sirküler No: 410/14 Mersin Limanı Eylül 2014 dönemi İstatistiği

Sirküler: 410 /14                                                                                                       28.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Eylül 2014 dönemine ait olarak hazırlanan;

 

 

CD ortamında düzenlenerek ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.

Sirküler No: 409/14 Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu Onuncu Toplantısı Kurul gündemine alınması talep edilen maddeler ile bu maddelere ilişkin öneri ve gerekçeler

Sirküler: 409/14                                                                                                               27.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 25.11.2014 tarih ve 22184 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Değerlendirme Kurulu Onuncu Toplantısının Aralık ayı içinde yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

 

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Değerlendirme Kurulu Onuncu Toplantısı Kurul gündemine alınması talep edilen maddeler ile bu maddelere ilişkin öneri ve gerekçeler hakkında görüşlerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede,  Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Değerlendirme Kurulu gündemine alınması talep edilen azami üç maddenin ve bu maddelere ilişkin öneri ve gerekçelerin en geç 28 Kasım 2014 tarihine kadar Odamıza iletilmesini rica ederiz.

 

Korer   ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler No: 408/14 Mersin Limanı’nda Güncellenen Yanaşma Penceresi Uygulaması

 

Sirküler: 408/14                                                                                                               27.11.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 24.11.2014 tarih ve 2457 sayılı “Mersin Limanı’nda Güncellenen Yanaşma Penceresi Uygulaması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 26 KASIM

Sirküler No: 407/14 İlimiz akademik danışmanı tarafından hazırlanan “2014 Eylül Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri”ne ilişkin bilgi notu

Sirküler: 407/14                                                                                                               25.11.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

TOBB ve TEPAV’ın talebi doğrultusunda İlimiz akademik danışmanı tarafından hazırlanan “2014 Eylül Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri”ne ilişkin bilgi notu ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Bilgi Notu

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x