Türkçe Ingilizce

Ocak 2015

Sirküler No: 038/15 Dahilde İşleme Rejimi Tanım Düzenlemesi Hk. Öneri ve Görüşlerin Gönderilmesi

Sirküler:  038/15                                                                                                            30.01.2015

                                                                             İVEDİ VE SÜRELİDİR 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27.01.2015 tarih ve 1568 Sayılı Yazısı.

 

İlgi’de kayıtlı yazıda,  Ekonomi Bakanlığı’nın bildirimleri ile 17.01.2005 tarih ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinde “Asıl İşlem Görmüş Ürün”, “İkincil İşlem Görmüş Ürün” (İİGÜ) ve “ Fire” kavramlarının yeniden tanımlandığı belirtilmekte olup, sektör veya ürün bazında azami değerlere göre fire ve İİGÜ oran ve miktarların belirlenmesi sürecinde yararlanmak üzere plastik ve plastikten mamül eşya, kauçuk, seramik, cam, boya, gübre, kozmetik, ilaç ve eczacılık, petrol ürünleri (madeni yağların) sektör/ürünleri itibarı ile ortalama bir teknolojik seviyede, uluslar arası piyasalar için, üretim yapan bir firmanın üretim sürecinde ortaya çıkabilecek azami fire ve İİGÜ olanların, gelişen teknoloji düzeyi, malzeme kalitesinde iyileşmeler, firmaların üretim tesisindeki verimlilik artışları, siparişlerinin nitelikleri varsa kabul gören, ulusal ve uluslararası kriterler de dikkate alınarak tespit edilmesine, ayrıca, azami bir oranın belirlenmesinin mümkün olmadığının değerlendirilmesi halinde ise bu hususa ilişkin gerekçelere ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek, konu hakkında üyelerimizin görüşü talep edilmektedir.

 

Ek’te bir örneği sunulan ilgi yazının incelenerek sektör ürünlerine yönelik öneri ve görüşlerinizi en geç 05.02.2015 mesai saati bitimine kadar Odamıza (E-Posta:mersindto@mdto.org,  Faks:0.324.3295230) göndermenizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 Eki: İlgili Yazı

Sirküler No: 037/15 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sirküler:  037/15                                                                                                            29.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)”, 24 Ocak 2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Tebliğ ile, 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)’nin ekinde yer alan ve “8518.40.80” KN kodunu içeren sınıflandırma kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki: İlgili Tebliğ

Sirküler No: 036/15 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)

Sirküler:  036/15                                                                                                            29.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)”, 24 Ocak 2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.

Hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanınca yürütülen bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde muhtelif tarihlerde yayımlanan “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar.

 Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Eki: İlgili Tebliğ

Sirküler No: 035/15 Karaya Çıkış Kartı ile Gümrüksüz Satış Mağazalarında Alışveriş konulu 2015/4 Nolu Genelge

Sirküler:  035/15                                                                                                            29.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından “Karaya Çıkış Kartı ile Gümrüksüz Satış Mağazalarında Alışveriş” konulu, 20 Ocak 2015 tarih ve 2015/4 nolu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgede, kruvaziyer gemiler ile ülkemize gelen ve karaya çıkış kartı (landing kart) ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolculara sadece çıkış gümrüksüz satış mağazalarında çıkış için belirlenen alışveriş limitleri dahilinde satış yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Eki: 2015/4 Sayılı Genelge

 

Sirküler No: 034/15 Kimyasal madde veya karışım imalatçıları veya ihracatçıları tarafından yapılması gereken “Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri”

Sirküler:  034/15                                                                                                            29.01.2015

 SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 23.01.2015 tarih ve 1393 sayılı Yazısı.

 

İlgi yazıda,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın yazısına istinaden, piyasaya arz edilen kimyasal maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerine karşı insan sağlığı ve çevrenin yüksek seviyede korunmasını sağlamak amacıyla hazırladıkları “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”in 11.12.2013 tarih ve 28848 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Anılan Yönetmelik kapsamında, kimyasal madde veya karışım imalatçıları veya ihracatçıları tarafından yapılması gereken “Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri”nin 01.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen zararlı maddeler için başlamış olduğu; bildirimlerin www.online.cevre.gov.tr  adresinde yer alan “Kimyasal kayıt Sistemi” kullanılarak yapıldığı ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 28 OCAK

Sirküler No: 033/15 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yapılan Düzenlemeler İle Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyaları

Sirküler:  033/15                                                                                                            28.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 16.01.2015 tarih ve 959 sayılı “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yapılan Düzenlemeler İle Antrepo Rejimine Tabi Tutulan Eşyaları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki: İlgi yazı

Sirküler No: 032/15 Libya Limanları İçin Güvenlik Seviyesi Düzenlemesi

Sirküler:  032/15                                                                                                            28.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 21.01.2015 tarih ve 3851 sayılı “Libya Limanları İçin Güvenlik Seviyesi Düzenlemesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki: İlgi yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 27 OCAK

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 26 OCAK

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x