Türkçe Ingilizce

Ocak 2015

Sirküler No: 023/15 Mersin Limanı Kasım 2014 dönemi İstatistiği

Sirküler: 023 /15                                                                                               19.01.2015

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Kasım 2014 dönemine ait olarak hazırlanan;

 

  • Yük İstatistikleri detayları ( 327 Sayfa)
  • Yük İstatistikleri özeti (1 Sayfa)

 

CD ortamında düzenlenerek ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Sirküler No: 022/15 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Tek Pencere Sistemi Genelgesi

Sirküler:  022/15                                                                                                       16.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, “Tek Pencere Sistemi” 13/01/2015 tarihli ve 2015/2 konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelgede, 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2012/6 Sayılı Gümrük İşlemlerinde Tek Pencere Sistemi konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan tek pencere sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmaların tamamlandığı belirtilmiştir.

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60 ıncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” hükmüne amirdir.

 

Bu kapsamda BİLGE sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu “Beyan Edilen Dokümanlar” alanında beyan edilen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, 31/12/2014 tarih ve 29222 2. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan “İthalat Tebliği (İthalat 2015/1) Madde 15” kapsamında düzenlenen uygunluk belgelerinin, 13/01/2015 tarihi itibariyle Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup,  Genelgede belirtilen şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgili Genelge

Sirküler No: 021/15 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2014 Yılı Gümrük İşlem Süreleri duyurusu

Sirküler:  021/15                                                                                                       16.01.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, 05/01/2015 tarihinde  “2014 Yılı Gümrük İşlem Süreleri” yayımlanmıştır.

 

Söz konusu duyuruda, 2014 yılı ihracat ve ithalat işlemlerinin tamamlandığı süreler belirtilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgili Duyuru

Sirküler No: 020/15 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün “Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi” Genelgesi

Sirküler:  020/15                                                                                                       16.01.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, 12/01/2015 tarih ve 2015/2 sayılı “Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi” konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile, İdari yaptırımlara ilişkin 16/8/2013 tarihli ve 2013/38 sayılı genelgenin “18. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları” maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5326 sayılı Kanunun 18 inci maddesi; “Kabahatin konusunu oluşturan ve işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.” hükmü amir olup, mülkiyetin kamuya geçirilmesine sadece Kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilecektir.

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 235/4, 236/5, 237/3 ve 237/6 ıncı maddelerinde, mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin hükümler bulunmakta olup, bu genelge ile söz konusu hükümlerin uygulanmasına ilişkin hususlara açıklık getirilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgili Genelge

Sirküler No: 019/15 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün Antrepo Teminat Sistemi Genelgesi

Sirküler:  019/15                                                                                                       16.01.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, 09/01/2015 tarih ve 2015/1 sayılı Antrepo Teminat Sistemi konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 2/12/2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenleme sonrasında antrepo işleticileri tarafından kullanılan götürü teminat uygulaması sona erdirilmiştir.

 

Bu kapsamda,  09/01/2015 tarih ve 2015/1 Genelgede, antrepo teminat sisteminin ne şekilde uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgili Genelge

Sirküler No: 018/15 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Antrepolarda yapılacak İşlemlerle İlgili yayınladığı Genelge

Sirküler:  018/15                                                                                                       16.01.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, 30/12/2014 tarih ve 2014/30 sayılı Antrepolarda yapılacak İşlemler konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile bugüne kadar yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gerçekleştirilen AN6, AN7, AN8 ve AN9 kodlu antrepolara eşya girişine, antrepolardan eşya çıkışına, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına, antrepoların sayımına ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçlenmesine ilişkin tespit işlemleri ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmış olup, anılan tespit kodlarına konu işlemler gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ancak Danıştay 15. Dairesinin Esas No: 2014/9839 sayılı 18.12.2014 günlü Kararı uyarınca anılan Tebliğ değişikliğinin yürütülmesi durdurulmuştur.

 

Bu çerçevede,  oluşan yeni duruma göre işlemlerin, bir örneği ek’te sunulan 30.12.2014 tarih ve 2014/30 sayılı Genelge’de belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacağı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: 2014/30 Sayılı Genelge

Sirküler No: 017/15 Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesinin Gümrük İdarelerinde farklı yorumlandığı ve farklı uygulamalara yol açtığı gerekçesiyle Yürürlükten Kaldırıldığı Hk.

Sirküler:  017/15                                                                                                       16.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce, 30/12/2014 tarih ve 2014/33 sayılı “Gümrük Kanununun 234/4 Maddesi” konulu Genelgesi (Ek1)’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile, Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesinin Gümrük İdarelerinde farklı yorumlandığı ve farklı uygulamalara yol açtığı gerekçesiyle uygulamada birliği sağlamak amacıyla 17/06/2010 tarih ve 2010/24 sayılı (Ek-2) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Ek-1. 30.12.2014 tarih ve 2014/33 Sayılı Gümrük Genelgesi

Ek-2. 17.06.2010 tarih ve 2010/24 Sayılı Gümrük Genelgesi

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 15 OCAK

Sirküler No: 016/15 Önemli Üye Sorunlarının Bildirilmesi

Sirküler:  016/15                                                                                                       15.01.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Önemli Üye Sorunlarının Bildirilmesi Hk.

 

5174 Sayılı TOBB Kanunu ve meri mevzuat gereği hizmet veren Odamıza “Üyelerinin Müşterek İhtiyaçlarını Karşılamak, Mesleki Faaliyetlerini Kolaylaştırmak, Mesleğin Genel Menfaatlerine Uygun Olarak Gelişmesini Sağlamak” gibi görevler verilmiştir.

 

Başta Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ve diğer kıyı tesisleri ( Limanlar, SPM’ler, Marinalar, Balıkçı barınakları ile çekek yeri/bakım onarım tesisleri) olmak üzere denizcilikle ilgili tüm konular Mersin ili özelinde görev yapan Odamızın ilgi alanına girmekte olup, yerel, hatta uluslararası platformlarda çözülmesi, takip edilmesi gerekli konular gündeme gelebilmektedir.

 

Odamız web sitesi (www.mdto.org.tr) Online işlemler menüsünde Üyelerimizce, “Talep Formu”, ”Üye Memnuniyet Anketi Formu” isimli alt menülere girilerek üyelerimizin yaşadıkları sorunları ve önerileri ile eğitim talepleri gibi konularda Odamıza her zaman bildirimde bulunmaları mümkündür.

 

Üyelerimizce Odamıza yapılan bildirimler; Gerek İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları, gerekse de her ayın son Perşembe günü Liman Mülki İdare Amiri (İlgili Vali Yardımcısı) başkanlığında yapılan Liman Koordinasyon Kurulu Toplantıları gündemini oluşturması ve çözülmesi anlamında önem taşımaktadır.

 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, üyelerimizce çeşitli kurum/kuruluş nezdinde yaşanan sorunlarla ilgili olarak yapılması gerekenlerin gecikmeden tespiti maksadıyla anında yazılı müracaatlar alınabileceği gibi, periyodik rapor olarak ayrıca üyelerimizce 3 ayda bir ek’te sunulan formda tanzim edilerek 15 Ocak, 15 Nisan, 15 Temmuz ve 15 Ekim 2015 tarihlerinde Odamıza gönderilmesi de konuları takip açısından yararlı olacaktır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: 1 Adet MDTO Üye Sorun-Öneri Raporu

Not: Ocak 2015 Dönemi Raporu Ocak ayı sonuna kadar gönderilebilecektir.

Sirküler No: 015/15 Türkiye-Ekvator Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi toplantısına Bilgi Notu

Sirküler: 015/15                                                                                                            15.01.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 13 Ocak 2015 tarihli e-mail mesajı. 

  

İlgi yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2015 yılı Şubat ayının ilk haftasında, Küba ve Meksika’ya yönelik üst düzey resmi ziyaretlerin ve 17-178 Şubat 2015 tarihleri arasında da Türkiye-Ekvator Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) 3. Dönem Teknik Toplantısı’nın Ekvator’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

 

Bu itibarla, anılan ziyaretler ve toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için önerilen, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile Türkiye-Ekvator Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi toplantısı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 19 Ocak 2015 Pazartesi gününe kadar Odamıza (E-posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0.324.3295230) iletilmesini rica ederiz.  

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x