Türkçe Ingilizce

Mart 2015

Sirküler No:087/15 “Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri)(Seri No: 9)” Hk.

 

 

 

Sirküler:  087/15                                                                                                       19.03.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri)(Seri No: 9)”, 18 Mart 2015 tarih ve 29299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında transitine izin verilen serbest dolaşımda bulunmayan ham petrol, benzin, motorin ve jet yakıtının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları belirleyen Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin,

– “İzin başvurusunda aranacak bilgi ve belgeler” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuruya ilişkin her türlü bilgi ve belge, izne ilişkin değişiklik talepleri ile taşıyıcı firmalar ve taşımayı gerçekleştirecek sürücülere ilişkin her türlü bilgi ve belge başvuru/izin sahibi firma tarafından intikal ettirilir.”

– “Alınacak önlemler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Habur Gümrük Müdürlüğü-Nusaybin-Mardin-Diyarbakır-Bingöl-Karlıova (veya Habur Gümrük Müdürlüğü-Cizre-Midyat-Batman-Bitlis-Erciş-Ağrı)-Erzurum-Bayburt- Gümüşhane-Trabzon Gümrük Müdürlüğü,”

– “Başvuruda istenilen belgeler” başlıklı Ek-2’sinin ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Başvuru sahibi firma ve taşıyıcı firmanın bağlı bulundukları ticaret sicil müdürlüğü bilgisi ile kuruluş ve yapılan değişiklikler dahil bütün ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayılarını içerir dilekçe,”

Ek-2’sinin altıncı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(Söz konusu tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve şirket sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip ortaklar arasında yurt dışında ikamet eden yabancı şahısların bulunması durumunda, yurt dışında ikamet ettiklerine dair ilgili makamlardan alınan resmi bir belge ibraz etmeleri halinde adlî sicil belgesi aranmaksızın bu kişilerin yazılı beyanlarına itibar edilir.)”

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)

Sirküler No:086/15 “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Hk.

 

 

 

Sirküler:  086/15                                                                                                            19.03.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

“Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/29)” 14.03.2015 tarihli ve 29295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile, 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nin,

 

– “Uygunluk denetimi” başlıklı 6 ncı maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) 11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontroller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.”

 

-“Kapsam dışı” başlıklı 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

– “Gümrük işlemleri” başlıklı 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) 39.01 ila 39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddelerin ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.”

 

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)

Sirküler No:085/15 “Tek Pencere Sistemi” Hk.

 

 

 

Sirküler:  085/15                                                                                                            19.03.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce, 12.03.2015 tarih ve 2015/10 sayılı “Tek Pencere Sistemi – GTHB” konulu Genelge yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelgede,

 

– 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam eden Tek Pencere Sistemi’nin e-belge uygulaması üzerinden GTB ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında elektronik-veri değişimi yapılmasına yönelik teknik çalışmaların tamamlandığı,

 

– 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60 ncı maddesinin 2/b fıkrasında yer alan “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir.” hükmü kapsamında, BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 No.lu “Beyan Edilen Dokümanlar” alanında beyan edilen, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) Ek-6” kapsamındaki ürünler için verilen belgelerinin, 17.03.2015 tarihinden itibaren Tek Pencere e-belge Sistemi kapsamına alınmasının uygun bulunduğu belirtilerek, işlemlerin ne şekilde yapılacağına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki: İlgili Genelge (2 Sayfa)

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 20 MART

Sirküler No:84/15 “2015 Türk-Arap Ekonomi Forumu” Hk.

 

 

 

Sirküler:  084/15                                                                                                            18.03.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 09.03.2015 tarih ve 4585 sayılı    “2015 Türk-Arap Ekonomi Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi yazı (2 Sayfa)

Sirküler No:83/15 “2. Çukurova Eğitim Günleri” Hk.

 

 

 

Sirküler:  083/15                                                                                                            17.03.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 10.03.2015 tarih ve 2057 sayılı “2. Çukurova Eğitim Günleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi yazı (1 Sayfa)

 

Sirküler No:82/15 “23 Mart Pazartesi Günü Düzenlenecek Sağlam KOBİ Eğitim Semineri” Hk.

 

 

 

 

Sirküler:  082/15                                                                                                            17.03.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 10.03.2015 tarih ve 2045 sayılı “23 Mart Pazartesi Günü Düzenlenecek Sağlam KOBİ Eğitim Semineri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:81/15 “18 Mart Çarşamba Günü Düzenlenecek Yeni Tüketici Yasası Bilgilendirme Semineri” Hk.

 

 

 

Sirküler:  081/15                                                                                                            17.03.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 10.03.2015 tarih ve 2044 sayılı “18 Mart Çarşamba Günü Düzenlenecek Yeni Tüketici Yasası Bilgilendirme Semineri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi yazı (1 Sayfa)

 

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x