Türkçe Ingilizce

Aralık 2015

Sirküler No:297/15 “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467)” Hk.

 

 

 

 

Sirküler:   297/15                                                                                                      29.12.2015

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467), 29.12.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve  “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Syf.)

Sirküler No:296/15 “Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi” Hk.

 

 

 

Sirküler:   296/15                                                                                                      29.12.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi: TOBB’nin, 23.12.2015 tarih ve 23961 sayılı Yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan “Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi”nin yeniden yapılandırılarak, yeni ara yüzüyle www.teknikengel.gov.tr adresinden erişime açıldığı bildirilmektedir.

Ücretsiz olarak kullanıma açık olan söz konusu internet sitesi incelendiğinde de görüleceği üzere, sitede, kullanıcılar ilgilendikleri ülkelerin ticarete giriş engelleri uygulamaları hakkında bilgi alabilecek, ülkelerin mevzuat uygulanmaları hakkında ilave bilgi talep edilebilecek, ihracatçılar ülke pazarlarına girişte karşılaştıkları teknik engellere ilişkin bildirimde bulunabileceklerdir. Bunun yanında talep edilmesi halinde ülkelerin ticarette teknik engellerle ilgili bildirimleri üye kullanıcılara e-posta yolu ile gönderilecektir.

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan bilgi notu ekte sunulmuş olup,  siteye üye olunarak, olabilecek değerlendirme ve yorumların Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (Ece Algül, Telefon: 0312 218 22 33, Faks: 218 22 09, E-posta: ece.algul@tobb.org.tr) ve Odamıza (mersindto@mdto.org) iletilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ek: Bilgi Notu (1 Sayfa)

Sirküler No:295/15 “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)” Hk.

 

 

 

Sirküler:   295/15                                                                                                      29.12.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1), 28 Aralık 2015 tarih ve 29576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari nitelikteki cezalara ilişkin 20 nci maddesinde yer alan para cezalarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) uyarınca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 olarak tespit edilen oran gereği, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

 

Ekler:

Ek-1. İlgili Tebliğ  (2 Sayfa)

Sirküler No:294/15 ” Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460)” Hk.

 

 

 

Sirküler:   294/15                                                                                                      29.12.2015

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460), 25.12.2015 tarih ve 29573  Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ aşağıdaki gibidir:

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Ekler:

Ek-1. İlgili Tebliğ (1 Sayfa)

Ek-2. Tebliğ Ekleri (2 Sayfa)

Sirküler No:293/15 “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)” Hk.

 

 

 

Sirküler:   293/15                                                                                                      29.12.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)”, 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin ekinde yer alan (7) Sayılı Gemi ve liman Harçları Tarifesi aşağıdaki gibidir.

 

I- Gemi sicil işlemleri:
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan: 0,226
(185,60 TL’den az, 12.504,20 TL’den çok olamaz.)
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden (Binde 22,77)
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden (Binde 5,69)
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 5,69)
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden (Onbinde 11,38)
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden (Onbinde 11,38)
7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)                   16,60
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 0,226
(16,60 TL’den az, 311,10 TL’den çok olamaz.)
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)                       7,20
II. Liman işlemleri:
1. Denize elverişlilik belgesi:
En az 60,80 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,699
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,377
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,188
(Harç tutarı 1.874,30 TL’den çok olamaz.)
2. Ölçme Belgesi:
En az (123,60 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,927
Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan 0,927
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,699
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı  5.000,60 TL’den çok olamaz) 0,377
3. Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                     35,80
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                     60,80
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                   123,60
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                   154,40
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan 0,699
(92,00 TL’den az 3.125,20 TL’den çok olamaz)
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki                     13,50
6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)
a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı                     92,00
b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı                     60,80
c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı                     35,80
d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı                     26,10
7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri                     16,60
8. Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (29,20 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (311,10 TL)’den çok olamaz. 0,056
b) Muafiyet belgesi                     60,80
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (60,80 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,699
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,377
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,188
(Harç tutarı 1.874,30 Türk Lirasından çok olamaz.)
 

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden                     12,70
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden                     26,10
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                     53,20
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                   107,00
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                   133,70
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Ekler:

Ek-1. İlgili Tebliğ (1 Sayfa)

Ek-2. Tebliğ Ekleri (12 Sayfa)

Sirküler No:292/15 “Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59)” Hk.

 

 

 

Sirküler:   292/15                                                                                                      29.12.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59), 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığınca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 Türk Lirası olmuştur.

 

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ekler              :

Ek-1. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (1 Sayfa)

Ek-2. (1) Sayılı Tablo-Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (3 Sayfa)

 

Sirküler No:291/15 “Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına İlişkin Görüş Talebimiz” Hk.

 

 

 

Sirküler:   291/15                                                                                                      28.12.2015

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına İlişkin Görüş Talebimiz Hk.

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.12.2015 tarih ve 23901 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilgi yazısında; Türkiye ile Japonya arasında müzakereleri devam eden Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ilgili olarak Odamız görüşleri istenilmektedir.

 

Bu nedenle, Japonya ile ticaret yapan üyelerimizin Türkiye ile Japonya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerine yönelik görüşlerini en geç 04 Ocak 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza iletmelerini rica ederiz. (Faks: 03243295230, E-Posta: mersindto@mdto.org)

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 30 ARALIK

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 29 ARALIK

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x