Türkçe Ingilizce

Ocak 2016

Sirküler No:030/16 “Türk Bayraklı Gemilerin Tutulma Maddelerine Daha Fazla Önem Verilmesi Gerektiği” Hk.

 

 

 

Sirküler: 030/16                                                                                                          29.01.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 21.01.2016 tarih ve 499 sayılı, “Türk Bayraklı Gemilerin Tutulma Maddelerine Daha Fazla Önem Verilmesi Gerektiği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı (16 Sayfa)

Sirküler No:029/16 “Moldova’nın Ulusal Etkinliği Olan Made In Moldova Fuarı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 029/16                                                                                                          29.01.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27.01.2016 tarih ve 1847 sayılı, “Moldova’nın Ulusal Etkinliği Olan Made In Moldova Fuarı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki: İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:028/16 “Saveso Bildirim Sistemi Değişikliği” Hk.

 

 

 

Sirküler: 028/16                                                                                                        28.01.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi      : (a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 25.01.2016 tarih ve 1659 sayılı yazısı.

              (b) Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması                              Hk.Yönetmelik (30.12.2013 tarih ve 28867 Sayılı Resmi Gazete)

 Konu   : Saveso Bildirim Sistemi Değişikliği Hk.

 

Büyük sanayi tesislerinde olası kazaları önlemek ya da oluşumu halinde çevreye ve insanlara verebilecekleri zararları asgariye indirmek üzere almaları ve uygulamaları gerekli tedbirlerin yerine getirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sayfasındaki özel program paketini kullanarak konu ile ilgili bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda;  ilgi (b) Yönetmeliğe uygun olarak yapılması gereken bildirim sisteminin değiştiği konulu ilgi (a) yazı örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı

Sirküler No:027/16 “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hk.

 

 

 

Sirküler:  027/16                                                                                                          28.01.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 “GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”,  22 Ocak 2016 tarih ve 29601sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin,

 “Fiilen ödenen veya ödenecek olan fiyata ilave edilecek unsurlar” başlıklı 51 inci maddesinin onuncu fıkrası,

“Gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında işletmelerin yükümlülükleri” başlıklı 72/Ş maddesinin birinci fıkrası,

“Geçici depolama yerleri” başlıklı 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası,

“Süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan eşya” başlıklı 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi,

“Eşyanın başka bir geçici depolama yeri veya antrepoya nakli ve geçici depolama yerindeki eşyanın başkasına devri” başlıklı 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası,

“Numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesi” başlıklı 199 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi

“Havayolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul” başlıklı 264 üncü maddesi ile

“Faiz” başlıklı 323 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin,

“Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya” başlıklı 196 ncı maddesi,

“Basitleştirme izninin genel koşulları ve mali yeterlilik” başlıklı 224 üncü maddesi,

“Hareket idaresinde transit beyanı” başlıklı 232 nci maddesi,

“Antrepolardaki eşyanın başkasına devri” başlıklı 333 üncü maddesi,

“Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar” başlıklı 512 nci maddesi ile

“Gümrük Antrepoları Yatırım izni” 518 inci maddesine yeni fıkra eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin,

 “Deniz ve hava taşıtlarına yakıt ve kumanya verilmesi” başlıklı 476 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “farklı renkteki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Geçici depolama yeri işletme izninin geri alınması” başlıklı 517 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “sekizinci” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile maddenin sonuna yeni fıkralar eklenmiştir.

“Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması” başlıklı 525 inci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna yeni cümle ile maddenin sonuna yeni fıkralar eklenmiştir.

“Gümrük müşavirinin yükümlülükleri” başlıklı 563 üncü maddesinin altıncı fıkrasının sonuna yeni cümleler eklenmiştir.

Ek-46’sı yürürlükten kaldırılmış ve Ek-77’si değiştirilmiştir.

 Bilgilerinizi rica ederiz.    

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: ilgi Yönetmelik (3 sayfa)

Sirküler No:026/16 “Karaduvar ve Batısında bulunan Silifke İlçesi Arasındaki Bölgede Kıyı Sularının Kalitesinin Ölçümlenmesi” Hk.

 

 

 

Sirküler:  026/16                                                                                                          28.01.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Karaduvar ve Batısında bulunan Silifke İlçesi Arasındaki Bölgede Kıyı Sularının

Kalitesinin Ölçümlenmesi.  

 İlgi :    Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 27 Ocak

2016 tarih ve 102 sayılı yazısı.

Odamıza gönderilen ilgi yazıda; Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Enstitü arasında yapılan protokole istinaden Mersin Büyükşehir Belediyesi desteği ile Mersin Körfezi içerisinde Mersin’in doğusunda Karaduvar ve batısında bulunan Silifke ilçesinin arasındaki deniz bölgesindeki kıyı sularının kalitesinin hem mevcut ve hem de geliştirilmekte olan yönetmeliklere göre düzenli olarak izlenmesinin öngörüldüğü, izleme kapsamında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne ait Lamas-1 araştırma teknesi ile 28 Ocak 2016 tarihinde Enstitü ile Susanoğlu arasında, 29 Ocak 2016 tarihinde ise Mersin ile Karaduvar arasında denizde (sıcaklık, tuzluluk gibi) temel oşinografik ölçümler, besin tuzları, ve son olarak da sefer boyunca zehirli deniz anaları gözlemleri yapılacağı ve tüm bu ölçümlemelerin Mersin Körfezi kıyı ekosisteminin sağlık durumunun ortaya konmasına yarayacağı ve uzun süreli değişimlerin izlenmesine temel sağlayacağı bildirilmektedir.

Çalışma kapsamında örnekleme ve ölçümlerin yapılacağı mevkiler ve istasyon noktalarını gösteren İlgi Yazı eki Sefer Ön Planı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.    

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: Sefer Ön Planı (2 sayfa)

Sirküler No:025/16 “Mersin Açıklarında Bilim-2 Araştırma Gemisi ile Yapılacak Olan Araştırma/Örnekleme Çalışmaları” Hk.

 

 

 

Sirküler:  025/16                                                                                                          26.01.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu: Mersin açıklarında Bilim-2 Araştırma Gemisi ile Yapılacak Olan Araştırma/Örnekleme Çalışmaları

İlgi :    Erdemli Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26 Ocak 2016 tarih ve 93 sayılı yazısı.

 Odamıza gönderilen ilgi yazıda; Mersin Limanı’nda deniz alanının (rıhtım ve rıhtım yaklaşma suları) derinleştirme maksadıyla yapılan tarama çalışmaları kapsamında deniz dibinden çıkarılan dip tarama malzemesinin (sediman) döküldüğü sahalarda (Mersin Körfezi Pozcu, Mezitli açıklarında) 1-5 Şubat 2016 tarihlerinde, halen Kumkuyu marina’da barınan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne ait “Bilim-2” isimli araştırma gemisi marifeti ile çalışma yapılacağı bildirilmektedir.

Bölgede anılan tarihlerde seyir yapacak gemilerin dikkatli bulunmaları, çalışma sahasında seyir can ve mal emniyeti açısından gerektiğinde Bilim-2 gemisi ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) ile telsiz teması kurarak gerekli tedbirleri almalarını rica ederiz.    

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı (5 sayfa)

Sirküler No:024/16 “Mersin Limanı tarama alanları içinde bulunan mendirek içi/mendirek dışı şamandıralar mendirekte bulunan gemi demirlerinin koordinatları gösteren kroki” Hk.

 

 

 

Sirküler:  024/16                                                                                                          26.01.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi      :  Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 26 Ocak 2016 tarihli E-Mail Mesajı. 

 Tarama faaliyetleri dolayısıyla, tarama alanları içerisinde bulunan mendirek içi/mendirek dışı şamandıraları ve aynı zamanda mendirekte bulunan gemi demirlerinin koordinatları gösteren ilgi yazı eki kroki ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

 

Eki: Kroki (1 sayfa)

Sirküler No:023/16 “Ukrayna’nın Skadovsk ve Herson Limanlarının İşletme Hakkının Devredilmesi Çalışmaları” Hk.

 

 

 

Sirküler:  023/16                                                                                                          26.01.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi      : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 12.01.2016 tarihli yazısı.

 İlgi yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan 29 Aralık 2015 tarihli bir yazıda, Ukrayna’nın Skadovsk ve Herson Limanlarının halihazırda iyi yönetilememesi, kapasitelerinin layıkıyla kullanılamaması ve geliştirilmeleri için yatırıma ihtiyaç duyulması nedeniyle yap-işlet-devret modeliyle işletme hakkının devredilmesinin planlandığı, henüz bu proje için yasal mevzuat tamamlanmamış olmakla birlikte bu konuda çalışmaların sürdüğü ve Herson’a yerleşik bir işadamımızın da desteği ile bazı Türk firmaların projeye ilgi gösterdikleri belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 28 OCAK

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x