Türkçe Ingilizce

Mayıs 2016

Sirküler No:152/16 “Pakistan ile Ticari İlişkilerde Yaşanan Sorun ve Çözüm Önerilerine İlişkin Bilgi Notu İletilmesi” Hk.

 

 

 

Sirküler:  152/16                                                                                                          26.05.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :    T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 24.05.2016 tarih ve 38360 sayılı yazısı.

İlgi yazı eki Ekonomi Bakanlığı’nın 13.05.2016 tarih ve E.58634 sayılı yazısında, Ülkemiz ile Pakistan arasında mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticaretini de kapsayacak bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması amacıyla müzakerelerinin yürütüldüğü, bu çerçevede, Pakistan’a ilişkin olarak hizmet sektörlerinde olabilecek taleplerimizin gözden geçirilmekte olduğu, başta taşımacılık ve lojistik sektörümüz olmak üzere genel olarak hizmet sunumunun önündeki pazara giriş engelleri, ayrımcı muameleler ve ticaret engeline dönüşen idari uygulama ve süreçlere yönelik bilgi derleme çalışmalarından bahsedilmekte olup, bahse konu sorunların tüm taşımacılık modları ve sektörel olarak destekleyici hizmetleri, (yük elleçleme, depo-antrepo, gümrükleme, konteyner nakil istasyonları,  acente hizmetleri, taşıma işleri organizatörlüğü –freight forwarding vb) dikkate alınacak şekilde değerlendirilmesi transit, limanlarda sunulan hizmetler, gemiadamlarına yönelik olanlar dâhil yaşanan sorunların bildirilmesi talep edilmektedir.

Yukarıda bahsedilen alanlarda,  Pakistan tarafından alınan önlemler ve uygulamalar sebebiyle ortaya çıkan pazara giriş, ayırımcılık, iş kurmaya yönelik sorunlar ile ticari hususlardaki engeller hakkındaki görüşlerinizin 27 Mayıs 2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamıza (Faks:0.324.3295230, E-Mail: mersindto@mdto.org)   iletilmesini rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Sirküler No:151/16 “Toros Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi” Hk.

 

 

 

Sirküler:  151/16                                                                                                          25.05.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Toros Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi.

Toros Üniversitesi’nce düzenlenen,  Odamızın da desteklediği, “5. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi”  26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Mersin Divan Otelinde gerçekleşecektir.

Kongre programı http://ultzk2016.toros.edu.tr/sayfa/kongre-programi adresinden temin edilebilecek olup, ilgilenen üyelerimizin katılımını rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Sirküler No:150/16 “30-31 Mayıs 2016 Tarihlerinde Düzenlenecek Kadın Girişimci Yönetici Okulu Eğitim Programı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  150/16                                                                                                          24.05.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 23.05.2016 tarih ve 3171 sayılı, “30-31 Mayıs 2016 Tarihlerinde Düzenlenecek Kadın Girişimci Yönetici Okulu Eğitim Programı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki : İlgi Yazı

Sirküler No:149/16 “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2016 Yılı Eylem Planı Duyurusu” Hk.

 

 

 

Sirküler:  149/16                                                                                                          24.05.2016

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 04.05.2016 tarih ve 9128 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, TUBİTAK’tan gelen 26.04.2016 tarihli yazı ile, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 20111-2016’da yer alan stratejiler kapsamında kurumlar tarafından 2016 yılı için iletilmiş olan eylem önerilerinin değerlendirilerek eylem planının kurumlara eşgüdüm halinde niahi hale getirildiği ve hazırlanan “2016 Yılı Eylem Planı”na www.tubitak.gov.tr/ubtys adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

Sirküler No:148/16 “Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2016/18)” Hk.

 

 

 

Sirküler:  148/16                                                                                                          23.05.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2016/18), 18 Mayıs 2016 tarih ve 29716 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin amacı, denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin GSM ve uydu iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanmasını sağlamaktır.

 

Bu Tebliğ; denizlerde su ürünleri avlama ruhsatına sahip, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemilerini ve bu gemilere takılacak gemi izleme cihazı ve elektronik seyir defterini ve bu cihazların çalışması, kullanılması, avlanan su ürünleri kayıtlarının tutulmasına ilişkin hususlar ile bu hususlarda balıkçı gemi yetkilisinin yükümlülüklerini kapsar.

 

Bu Tebliğin; 10 uncu maddesi 1/1/2017 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki : İlgili Tebliğ (3 Sayfa)

Sirküler No:147/16 “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hk.

 

 

 

Sirküler:  147/16                                                                                                          23.05.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile, 01.11.2006 Tarihli ve 26333 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişiklik ile eklenen “Denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler” başlıklı Geçici 6. maddesinin “Bankalarca denizcilik sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında 31/12/2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen hükümler uygulanır” şeklindeki birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile, aynı Yönetmeliğe “Turizm Sektöründe Kullanılmak Üzere Kullandırılan Krediler” başlıklı Geçici 9 uncu madde eklenmiştir.

Bu Yönetmeliğin, 1 inci maddesi 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki : İlgili Yönetmelik (2 Sayfa)

Sirküler No:146/16 “Palau İle Denizcilik Alanında İşbirliğinin Arttırılması Amacı İle Sağlanacak Kolaylıkları” Hk.

 

 

 

Sirküler:  146/16                                                                                                          23.05.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 12.05.2016 tarih ve 35068 sayılı, “Palau İle Denizcilik Alanında İşbirliğinin Arttırılması Amacı İle Sağlanacak Kolaylıkları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki : İlgi Yazı (2 Sayfa)

 

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 25 MAYIS

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x