Türkçe Ingilizce

Haziran 2016

Sirküler No:180/16 “MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri” Hk

 

 

Sirküler:  180/16                                                                                                           29.06.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri Hk.

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.06.2016 tarih ve 12280 sayılı yazısı.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunda yapılan değişiklikle tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde “Mesleki Yeterlilik Belgesi”nin zorunlu hale getirildiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan ilk Tebliğ ile inşaat, kaynak, doğalgaz ve otomotiv sektörlerini kapsayan 40 meslek dalında, 24 Mart 2016 tarihinde yayımlanan ikinci tebliğ ile de asansör, metal ve makine sektörlerini kapsayan 8 meslek dalında belge zorunluluğu başladığı belirtilerek, Birlik girişimleriyle kurulan MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.’nin tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti vererek başarılı olan kişilere “Mesleki Yeterlilik Belgesi” verdiği iletilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki : İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:179/16 “SOLAS Konvansiyonu Kapsamında Doğrulanmış Brüt Ağırlık (VGM) Uygulamaları-Ek Duyurusu” Hk.

 

 

Sirküler:  179/16                                                                                                           29.06.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 28.06.2016 tarih ve 1641 sayılı, “SOLAS Konvansiyonu Kapsamında Doğrulanmış Brüt Ağırlık (VGM) Uygulamaları-Ek Duyurusu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki : İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:178/16 “03 Kasım 2016 Tarihi İtibarı ile Hâlihazırda Kullanılmakta Olan Alt Özet Beyan Uygulamasına Son Verileceği” Hk.

 

 

 

Sirküler:  178/16                                                                                                           29.06.2016

  

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün, 20.06.2016 tarih ve 16833445 sayılı yazısı.

 İlgi yazı eki, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, 15.06.2016 tarih ve 16722950 sayılı yazısında;

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilen ithalat özet beyanlar üzerinden gerçekleştirilen emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, 03 Kasım 2016 tarihi itibarı ile hâlihazırda kullanılmakta olan alt özet beyan uygulamasına son verileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Sirküler No:177/16 “Liman Giriş Kartları Belgelerinin Güncellenmesi” Hk.

 

 

Sirküler:  177/16                                                                                                           29.06.2016

 

 

 

ÖNEMLİDİR

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi:     T.C. Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliği’nin, 21.06.2016 tarih ve 2016/6613 Sayılı yazısı.

İlgi yazıda, görülen lüzum üzerine, Liman Giriş Kartı talep edecek acenteler ile daha önce liman giriş kartı almış olan acentelerden aşağıda belirtilen belgelerin; yeni müracaatta bulunacak olanların tüm bu belgeler ile başvuruda bulunması ve daha önce liman giriş kartı almış olanlardan ise aşağıda belirtilen belgelerden eksik olanların 01.01.2017 tarihindeki Liman Giriş Kartları güncellemesine kadar tamamlanması, söz konusu tarihe kadar tamamlamayan acenta çalışanlarının Liman Giriş Kartlarının iptal edileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

İSTENİLEN BELGELER:

  • Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
  • Mersin Deniz Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti
  • Ulaştırma Bakanlığı’nca verilen Gemi Acentesi Yetki Belgesi
  • Ulaştırma Bakanlığınca verilen limana girecek tüm şahıslar için “Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı”

Sirküler No:176/16 “1 Temmuz 2016 Tarihinden İtibaren İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ile İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu” Hk.

 

 

Sirküler:  176/16                                                                                                           24.06.2016

 

  

SAYIN ÜYEMİZ,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Yürürlüğüne ilişkin 38 inci maddesi gereği, Kamu kurumları ile 50′ den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerleri için 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu başlayacaktır.

Söz konusu tarihten itibaren, bir kişi bile çalıştıran işyerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu başlayacaktır. İşverenler, Ortak Sağlı ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet alabileceklerdir. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yürütülebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, devlet desteğinden faydalanabileceklerdir. Belirtilen yükümlüğü yerine getirmeyen işyerleri için idari para cezası uygulanacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Sirküler No:175/16 “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönergeye İlişkin Bilgilendirme Toplantısı “Hk

 

 

 

Sirküler:  175/16                                                                                                           23.06.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Bilindiği gibi, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nın VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı gereğince, 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının, yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgilerinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi (Liman İşleticisi) temsilcisine iletilmesi gerekmekte olup, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmeyecektir.

Bahse konu SOLAS Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”(tmkt.gov.tr  Mevzuat-Yönerge adresinde)’ye rağmen uygulama ile ilgili üyelerimizce bir takım tereddütler bulunmaktadır.

İhracat konteynerlerinin gemilere yüklenmesinden önce brüt ağırlıklarının tespitine ve bildirimine yönelik uluslararası yeni bir uygulamanın yürürlüğe girecek olması ve zamanın oldukça kısıtlı bulunması nedeniyle, ihracatçılarımızın mağduriyetlerini önlemek ve limanda yaşanacak yığılmaların önüne geçmek amacıyla üyelerimizi ve ihracatçılarımızı uygulama hakkında bilgilendirmenin yaralı olacağı değerlendirilmektedir.

Bu amaçla, uygulama hakkındaki tereddütlerin giderilmesini teminen odamız tarafından gerek üyelerin gerekse sektörün bilgilendirilmesi amacıyla 27 Haziran 2016 Pazartesi günü saat 14.00’te Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden bir uzmanın katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve katılımınızı önemle rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Sirküler No:174/16 “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şanghay Şehrinde Gerçekleştirilecek BAUMA CHINA 2016 Fuarı” Hk.

 

 

 

Sirküler:  174/16                                                                                                           21.06.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,   17.06.2016 tarih ve 12046 sayılı, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şanghay Şehrinde Gerçekleştirilecek BAUMA CHINA 2016 Fuarı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Eki : İlgi Yazı (1 Sayfa)

Sirküler No:173/16 “İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri” Hk.

 

 

Sirküler:  173/16                                                                                                           21.06.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,   13.06.2016 tarih ve 11670 sayılı, “İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Eki : İlgi Yazı (1 Sayfa)

 

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 29 HAZİRAN

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x