Türkçe Ingilizce

Ağustos 2016

Sirküler No:243/16 “Mersin Limanı Haziran 2016 Dönemine Ait Yük İstatistik Bilgileri” Hk.

 

 

 

Sirküler:  243/16                                                                                                       31.08.2016

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi      : 19.02.2015 tarih ve 059/15 sayılı sirkülerimiz.

 

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Haziran 2016 dönemine ait olarak hazırlanan ve önceki dönemlerde aylık olarak CD ortamında gönderilen;

 

  • Mersin Limanı Haziran 2016 ayı yük istatistik bilgileri.
  • Mersin Limanı Haziran 2016 ayı yük istatistiği özet sayfası.

 

ilgi sirkülerimizde açıklandığı üzere Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

 

Ekleri  :

Ek.1    Mersin Limanı Haziran 2016 ayı yük istatistik bilgileri.

Ek.2    Mersin Limanı Haziran 2016 ayı yük istatistiği özet sayfası.

Sirküler No:242/16 “TOBB-FGCCC Türkiye KİK 2. Forumu” Hk.

 

 

Sirküler:  242/16                                                                                                       24.08.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 17.08.2016 tarih ve 15509 sayılı; 1-2 Kasım 2016 tarihlerinde altyapı, mega projeler, teknik müşavirlik, yenilenebilir enerji, tarım, gıda ve lojistik konularının ele alınacağı, Bahreyn’de gerçekleştirilecek  “TOBB-FGCCC Türkiye KİK 2. Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)

 

Sirküler No:241/16 “Odamıza Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması” Hk.

 

 

Sirküler:  241/16                                                                                                       24.08.2016

 

ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Odamıza olan borçların yeniden yapılandırılması.

 

İlgi: TOBB’ nin 19.08.2016 tarihli ve 15734 Sayılı yazısı.

Malumunuz olduğu üzere, 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”, 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, 30.06.2016 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihine kadar ödenmemiş olan, 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin Oda ve Borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretleri ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne olan aidat borçları asılarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Anılan borçlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;

 

1-      Anılan madde, 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden, Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı Odamız aidatlarının 2 inci taksitleri madde kapsamı dışındadır.

2-      Üyelerin bu maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için, 31Ekim 2016 tarihine kadar odamıza bir örneği ekte sunulan dilekçe ile başvurmaları şarttır.

3-      Başvuru üzerine, 30.06.2016 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihine kadar ödenmemiş olan, aidat ve navlun hasılatından alınacak oda payı borçları, üyenin talebi doğrultusunda aylık taksitler halinde ve azami altı taksite kadar bölünebilir. Üyenin talebi doğrultusunda bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme tarihi 30 Kasım 2016 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde (Vade son ödeme tarihleri: 31 Aralık 2016 – 31 Ocak 2017- 28 Şubat 2017 – 31 Mart 2017 – 30 Nisan 2017) tahsil edilecektir. Taksitlerin belirtilen vade tarihlerine kadar ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

4-      Taksitle ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar borç aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir.

5-      Söz konusu madde kapsamında ödenmesi gereken borçların, maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

 

6-      Oda aidat ve navlun hasılatı oda payı borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen borçluların, maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra, Odamıza olan borçları ile ilgili dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.  Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

7-      Bu kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibariyle, üyelerin odamıza aidat asıllarını kısmen veya tamamen ödemiş olması halinde, ödenmiş aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

8-      Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler için, borçlarının tamamını ödemedikleri müddetçe askıdan indirme işlemi yapılmayacak olup, taksitlerin tamamını ödemeleri halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle Yönetim Kurulu kararıyla askıdan indirilir ve üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. Yapılandırma süresi içinde askıdan inmek için başvuranların ise yapılandırma sonuna kadar ödeyecekleri taksitlerin toplamını defaten ödemeleri halinde askıdan indirme işlemi yapılacaktır.

 

Bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Ekler               :

1-TOBB’nin 19.08.2016 tarihli ve 15734 Sayılı yazısı. (2 Sayfa)

2-Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 11maddesinin 5 inci fıkrası (1 Sayfa)

3-Başvuru dilekçesi örneği (1 Sayfa)

 

Not: Odamıza, aidat ve/veya navlun hasılatından alınacak oda payı borcu olan üyelerimiz ayrıntılı borç dökümünü odamız muhasebe servisinden öğrenebilirler.

 

Sirküler No:240/16 “Yurt Dışı Fuar katılımlarının desteklenmesine ilişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında yürütülen fuar desteklerinden yararlanabilme” Hk.

 

 

Sirküler:  240/16                                                                                                       24.08.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 15.08.2016 tarih ve 15355 Sayılı Yazısı.

İlgi yazı eki, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün, 43208320-120.09-E.90762 sayılı,  Yurt Dışı Fuar katılımlarının desteklenmesine ilişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında yürütülen fuar desteklerinden yararlanabilme ve herhangi bir mağduriyetle karşılaşılmamasına ilişkin yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün Yazısı (3 Sayfa)

Sirküler No:239/16 “Gemilerin Personel Listelerinin ve Personel Değişimlerinin Zamanında Bildirimlerinin Yapılması ile LYBS Sistemine Kaydedilmesinde Gerekli Hassasiyetin Gösterilmesi” Hk.

 

 

 

Sirküler:  239/16                                                                                                       24.08.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün,  15.08.2016 tarih ve 57258 Sayılı “Gemilerin Personel Listelerinin ve Personel Değişimlerinin Zamanında Bildirimlerinin Yapılması ile LYBS Sistemine Kaydedilmesinde Gerekli Hassasiyetin Gösterilmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (4 Sayfa)

 

Sirküler No:238/16 “Mısır Üretici Kayıt Sistemi ile ilgili yaşanan son gelişmeler doğrultusunda hazırlanan bilgi notu” Hk.

 

 

 

Sirküler:  238/16                                                                                                       22.08.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 17.08.2016 tarih ve 15530 Sayılı Yazısı

İlgi yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden, Mısır Üretici Kayıt Sistemi ile ilgili yaşanan son gelişmeler doğrultusunda hazırlanan bilgi notuna http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2514Ist=DuyurularListesi adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Sirküler No:237/16 “D4 türü yetki belgelerinin Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesine ilişkin Açıklama” Hk.

 

 

 

Sirküler:  237/16                                                                                                       22.08.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 16.08.2016 tarih ve 15403 Sayılı Yazısı.

İlgi yazıda belirtilen, D4 türü yetki belgelerinin Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesine ilişkin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yazısı. (3 Sayfa)  

Sirküler No:236/16 ” Mersin Büyükşehir Belediyesi Demokrasi Kavşağı Bat-Çık Projesi Hayata Geçiyor Etkinliği Daveti” Hk.

 

 

 

Sirküler:  236/16                                                                                                       19.08.2016

 

 

 

  

SAYIN ÜYEMİZ

 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü İnönü Bulvarı ile Okan Merzeci Bulvarı Kavşağında (Palm City-Carrefour AVM Güneyi) Saat 18:00’de gerçekleştirilecek olan “Demokrasi Kavşağı Bat-Çık Projesi Hayata Geçiyor” ile ilgili davetiye ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

 

Eki: Davetiye               

 

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 31 AĞUSTOS

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 25 AĞUSTOS

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x