Türkçe Ingilizce

2017

Sirküler: 425/17 “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1)” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 425/17                                                                                                                                                29.12.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1), 28 Aralık 2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari nitelikteki cezalara ilişkin 20 nci maddesinde yer alan para cezalarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) uyarınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 olarak tespit edilen oran gereği, 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ

Sirküler: 424/17 “Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:62)” Hk.

 

 

 

Sirküler: 424/17                                                                                                                                                29.12.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:62), 29.12.2017 tarihli ve 30285 Mükerrer  sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Tebliğin, “Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi”başlıklı 3. Maddesi aşağıdaki gibidir:

“MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 61 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 Türk Lirası olmuştur.”

Hükümleri Maliye Bakanınca yürütülen bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ

Sirküler: 423/17 “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)” Hk.

 

 

 

Sirküler: 423/17                                                                                                                                                                29.12.2017

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)”, 29.12.2017 tarihli ve 30285 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin ekinde yer alan (7) Sayılı Gemi ve liman Harçları Tarifesi aşağıdaki gibidir.

I- Gemi sicil işlemleri:
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan: 0,278
(228,30 TL’den az, 15.387,00 TL’den çok olamaz.)
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden (Binde 22,77)
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden (Binde 5,69)
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 5,69)
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden (Onbinde 11,38)
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden (Onbinde 11,38)
7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)                   20,30
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 0,278
(20,30 TL’den az, 382,70 TL’den çok olamaz.)
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)  9,30
II. Liman işlemleri:
1. Denize elverişlilik belgesi:
En az 74,80 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,860
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,464
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,231
(Harç tutarı 2.306,40 TL’den çok olamaz.)
2. Ölçme Belgesi:
En az (152,10 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 1,141
Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan 1,141
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,860
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı  6.153,40 TL’den çok olamaz) 0,464
3. Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                       44,00
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                     74,80
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                  152,10
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                   190,00
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan 0,860
113,20 TL’den az 3.845,70 TL’den çok olamaz)
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki                     16,50
6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)
a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı                    113,20
b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı                     74,80
c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı                    44,00
d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı                    32,10
7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri                     20,30
8. Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (35,90 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (382,70 TL)’den çok olamaz. 0,069
b) Muafiyet belgesi                    74,80
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (74,80 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,860
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,464
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,231
(Harç tutarı 2.360,40 Türk Lirasından çok olamaz.)
10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden                     15,60
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden                     32,10
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                     65,40
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                   131,60
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                   164,40
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ

Sirküler: 422/17 “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490)” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 422/17                                                                                                                                                           29.12.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490), 29.12.2015 tarih ve 230285 Mükerrer  Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2018 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.

213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların, 2017 yılı için %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.”

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ

Sirküler: 421/17 “Katar’a Düzenlenecek Ziyaret Programı” Hk.

 

 

 

Sirküler: 421/17                                                                                                                                                                           29.12.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 14.12.2017 tarih ve 19420 sayılı, “Katar’a Düzenlenecek Ziyaret Programı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 420/17 “İşletme İzin Belgeleri” Hk.

 

 

 

Sirküler: 420/17                                                                                                                                                       29.12.2017

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: İşletme İzin Belgeleri Hk.

İlgi   : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün 12.12.2017 tarih ve E.96260 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kısmi işletme izni almış mevcut tesislerin belge geçerlilik sürelerinin 31.12.2016 tarihinden 31.12.2017 tarihine değiştirildiği, bu tarihe kadar mevcut tesislerin gerekli bilgi ve belge eksikliklerini tamamlayarak işletme izni belgesi almaları gerektiği, ilgili Yönetmelik kapsamında henüz işletme izni almamış olan mevcut tesislerin 31.12.2017 tarihine kadar Yönetmelik gerekliliklerini yerine getirmeleri ve İdareye başvuru yapmalarının gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Sirküler: 419/17 ABD’nin İran’a Tek Taraflı Yaptırımları Hk.

 

 

 

Sirküler: 419/17                                                                                                                                                                     29.12.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: ABD’nin İran’a Tek Taraflı Yaptırımları Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 06.12.2017 tarih ve E.95137 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığında 20 Kasım 2017 tarihinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücünün istikrarsızlık yaratıcı faaliyetlerine destek olmak amacıyla sahte para bastırdığı gerekçesiyle, 6 gerçek ve tüzel kişiye yönelik yaptırım kararı aldığı belirtilerek, ABD’nin tek taraflı kabul ettiği yaptırım karar ve uygulamaları sınırı aşan şekilde uygulandığı ve yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme ihtimali sebebiyle bilgi olunmasında fayda görüldüğü hususu iletilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen firmalarla ilgili bilgiler Odamızda mevcut olup, İranlı kişi ve firmalarla iş yapan üyelerimiz, ilgi yazıyı   Odamızdan temin edebileceklerdir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 29 ARALIK

Sirküler: 418/17 “2018 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 418/17                                                                                                                                                                                     28.12.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 22.12.2017 tarih ve 59080218 sayılı, “2018 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 28 ARALIK

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x