Türkçe Ingilizce

Kasım 2018

Sirküler: 284/18 “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Mukimlik Belgesinin Alınması ile Navlun Vergileri Oranları ve Hesaplamasında Yapılan Değişiklik” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 284/18                                                                                                                                          19.11.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Kapsamında Mukimlik Belgesinin Alınması ile Navlun Vergileri Oranları ve Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hk.

İlgi      : (a) 20.01.2010 tarih ve 25/10 sayılı sirkülerimiz.

(b)  7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

Bir örneği ekte sunulan İlgi (a) sirkülerimiz ile, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili detaylı bilgiler ve ödenmesi gereken navlun vergisi oranının, üyelerimize duyurulduğu malumunuzdur.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlgi (b) Kanun’a eklenen geçici 10. maddesi ile de; kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergi dönemlerine ait kurum kazançları için uygulanacak kurumlar vergisi oranı %22 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, ilgi (a) sirkülerimizde belirtilen Navlun Vergisi Oran ve Hesaplaması değişmiştir. Buna göre,  daha önceden %4,8 olan oran, %5,06 olarak uygulanacak olup, Navlun Vergisi Oran ve Hesaplaması aşağıda gösterilmiştir.

1. Navlun Hasılatı                        : 100

2. Vergi Matrahı                           : 15

3. Kurumlar Vergisi %22            : 3.3

4. Gelir Vergisi Stopaj Matrahı : 11.7

5. Gelir Vergisi Stopajı %15       : 1.76

VERGİ YÜKÜ (3+5)                       : 5.06 (3.3+1.76)

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Sirküler: 283/18 “Kısa Çalışma Düzenlemesinde Yapılan Değişiklik” Hk

 

 

 

 

 

Sirküler: 283/18                                                                                                                                       19.11.2018

 

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Kısa Çalışma Düzenlemesinde Yapılan Değişiklik Hk.

İlgi     : (a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.11.2018 tarih ve 16871 sayılı yazısı.

(b) 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

İlgi yazı ile; kısa çalışmaya ilişkin düzenlemede yer alan “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz” ibareleri ile Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te yer alan “zorlayıcı sebep tanımının kısa çalışma uygulamasını önemli ölçüde daralttığı ve işletmelerin yararlanmasını güçleştirdiği, Birliğin girişimleri sonucu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Yönetmelik değişikliği ile “zorlayıcı sebep” tanımının “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları” şeklinde yeniden düzenlendiği belirtilerek, Yönetmelik değişikliği sonucu ekonominin genelinde yaşanan daralmalara bağlı olarak üretim ve/veya satışları azalan işletmelere faaliyetlerini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurmaları hallerinde (kısa çalışma yaptıkları dönemlerde üç ayı aşmamak üzere) işyerinde istihdam ettikleri işçilerin çalışamadıkları döneme ilişkin ücretlerin İşsizlik Fonundan karşılanması imkanının sağlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 279/18 “Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Alan ve Projelerle İlgili Görüşlerin İletilmesi” Hk. 

 

 

 

 

 

Sirküler: 279/18                                                                                                                                          16.11.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Alan ve Projelerle İlgili Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi      : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 13 Kasım 2018 Tarihli yazısı.

Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek, bu alanlarda sanayide çalışacak nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla politika ve stratejiler belirleyip, uygulamak üzere kurulan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Daire Başkanlığı tarafından sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliklerini sektörel bazda ortaya koyacak çalışmalar yapılmakta ve bu ihtiyacın giderilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması planlanmaktatır.

Bilgiye dayalı rekabet gücünü yakalamak için, tedarik zincirindeki tüm aşamalarda (tasarım, Ar-Ge, ürün geliştirme, ticarileştirme gibi) ihtiyaç duyulan yetkinliğe özellikle lisans ve lisansüstü eğitim programları aracılığıyla kavuşulmasının hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda, üniversitelerde sektörünüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler yapılması suretiyle nitelikli işgücünü geliştirmek amacıyla, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim düzeyinde çalışılması gerektiği değerlendirilen projelerin/problem alanlarının Ek’teki tabloya uygun şekilde belirtilmesi ve 10 Aralık 2018 tarihine kadar Odamıza iletilmesi hususunu rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İhtiyaç Duyulan Personel ve Proje-Problem Tablosu

Sirküler: 282/18 “Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) İletişim Bilgileri” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 282/18                                                                                                                                     16.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 15.11.2018 tarih ve E.85682 sayılı, “Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) İletişim Bilgileri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 281/18 “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Yapılan Değişiklik” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 281/18                                                                                                                                         16.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.11.2018 tarih ve 16815 sayılı, “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Yapılan Değişiklik”i konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 280/18 “Arnavutluk Agro-Tech Tarım Fuarı” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 280/18                                                                                                                                      16.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.11.2018 tarih ve 16814 sayılı, “Arnavutluk Agro-Tech Tarım Fuarı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

 

Eki: İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni (16 Kasım 2018)

BÜLTEN 16 KASIM

Sirküler: 278/18 “Güney Kore ile İkili İlişkilere Yönelik Görüşlerin İletilmesi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 278/18                                                                                                                                            15.11.2018

 

 

SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Güney Kore ile İkili İlişkilere Yönelik Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi     :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 14.11.2018 tarih ve 17037 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, 27 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da Türkiye-Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanları 6. Toplantısının gerçekleştirileceği belirtilerek, söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Güney Kore ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

İlgi talep gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 16 Kasım 2018 Cuma günü (yarın) mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x
Kapat Basın Açıklama MDTO

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde maruz kaldığı hain darbe girişimine karşı birlikte karşı koymuş, devletin ve milletin varlık mücadelesinin içinde yer almış, Türkiye’nin üreticileri, esnafı, çiftçileri, müteşebbisleri ve çalışanlarının temsilcisi olan, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, T.KAMU-SEN, TISK, TOBB, TÜRK-İŞ, TESK ve TZOB’a bağlı kurumların yöneticileri Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Mersin’de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen basın toplantısına Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer, Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Sarı, Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, Memur Sen Mersin İl Başkanı Abdulla Çelik, Kamu Sen Mersin İl Başkanı Nihat Aşçı ile TİSK Mersin İl Temsilcisi Alpaslan Yakar katıldı.