Türkçe Ingilizce

01/08/2019

Sirküler: 260/19, “Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri” Hk.

ÖNEMLİDİR

İlgi: (a) 02.01.2019 tarih ve 5/19 sayılı sirkülerimiz.
       (b) 15.04.2019 tarih ve 159/19 sayılı sirkülerimiz.
       (c) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 30.07.2019 tarih ve 40482 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de (4. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren Kılavuzluk ve Römorkaj Yönetmeliği ile Türkiye’nin deniz yetki alanlarında, Türk Boğazlarında, kanallarda ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri yeniden düzenlenmiştir.

Konu ile ilgili genel bilgilendirmenin yapıldığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 11.04.2019 tarihinde yayımlanan 2019/4 sayılı Genelgesi ilgi (b) sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Buna göre, Mersin Limanı, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri bakımından iki bölgeye ayrılmıştır. Mersin Uluslararası Liman İşletmesi (MIP) rıhtımlarını kapsayan deniz alanı aynı şekilde Mersin Limanı olarak adlandırılmakta olup MESBAŞ, ATAŞ, Petrol Ofisi, SAVKA Platform ve SPM şamandıralarını kapsayan alan “Mersin-2” olarak adlandırılmıştır. Söz konusu Yönetmelik uyarınca MIP’nin kendi rıhtımlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri özelleştirmeden kaynaklanan yetki çerçevesinde yine MIP tarafından verilecek olup, “Mersin-2” olarak adlandırılan bölgede  ise (MESBAŞ, ATAŞ, Petrol Ofisi, SAVKA Platform ve SPM şamandıraları) kılavuzluk hizmeti İdare tarafından yetkilendirilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından,  römorkörcülük hizmetleri ise yine İdare tarafından yetkilendirilen Sanmar Denizcilik tarafından verilecektir.

Yeni uygulama ile ilgili taleplerin nasıl yapılacağı hususunda Liman Başkanlığı Ordino Programında gerekli değişiklikler yapılarak uygulamaya konulmuş olup hangi rıhtımda hangi kılavuzluk ve römorkaj teşkilatının yetkilendirileceği hususu program aracılığıyla otomatik olarak yapılmaktadır. 

“Mersin-2” Bölgesinde römorkaj hizmeti vermekle yetkilendirilen Sanmar Denizcilik henüz faaliyetine başlamamış olup, (hizmet vermeye başlayıncaya kadar bu bölgede römorkaj hizmeti MIP tarafından verilmeye devam edilecektir) kılavuzluk hizmeti vermekle yetkilendirilen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptanlar 01 Ağustos 2019 (bu gün) itibari ile hizmet vermeye başlamışlardır.

Kılavuzluk hizmetlerine uygulanacak tarife ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden Odamıza bugün intikal eden ilgi (c) yazıda özetle;

“Kuruluşumuzla Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü arasında 03.07.2019 tarihinde akdedilen Kılavuzluk Hizmeti Devir Protokolü gereği Zonguldak Limanından, Bakanlığımız talimatı ile de Mersin-2 Bölgesinden verilecek yanaşma-kalkma kılavuzluk hizmetleri Kuruluşumuz tarafından yürütülecektir. 

Zonguldak Limanı ile Mersin 2 Bölgesindeki operasyonların ifasında, Kuruluşumuz mer’i kılavuzluk, römorkaj ve diğer hizmetler tarifesi ücret, usul ve esasları caridir. 

Bu bağlamda öncelikli olarak kılavuzluk hizmet talebinde bulunacak acente ve/veya donatanların, mezkur tarifenin “Hizmet Taleplerinin Karşılanması” başlıklı 1.4.1 madde hükmüne istinaden, gemi limana gelmeden 24 saat önce yazılı olarak hizmet talebinde bulunmaları ile yine tarifenin “Ücretlerin Ödenmesine İlişkin Esaslar” başlıklı 1.4.4.3.1 madde hükmüne istinaden de hizmetin ait olduğu tabloda belirtilen esas ücret üzerinden hesaplanacak meblağın %10 fazlası ile birlikte, hizmete başlamadan evvel teminat olarak yatırılması zorunludur.

Bununla beraber alınan teminata ilaveten hizmetin kabulünde ayrıca talep yazısı ile birlikte Liman Başkanlığınca düzenlenen yanaşma/kalkma ordinosunun da tevsiki gereklidir.” denilmektedir.

 Uygulamanın bu esaslar çerçevesinde yapılması hususunda gereğini önemle rica ederiz. 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 259/19, “Nisan 2019 Dönemi Yük İstatistik Bilgileri” Hk.

Sirküler: 259/19 31.07.2019

SAYIN ÜYEMİZ,

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Nisan 2019 dönemine ait olarak hazırlanan;

• Mersin Limanı  Nisan 2019 ayı yük istatistik bilgileri.

• Mersin Limanı Nisan 2019 ayı yük istatistiği özet sayfası.

Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x