Türkçe Ingilizce

20/08/2019

Sirküler: 272/19, “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği (Karar Sayısı:1426)” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

“Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği (Karar Sayısı:1426)”, 15 Ağustos 2019 tarih ve 30859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, 8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği” nin yürürlüğe konulmasına, 20/7/1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 ve 479 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 271/19, “Sanmar Denizcilik Mak.ve Tic.A.Ş. Tarafından Mersin-2 Hizmet Sahasında Verilecek Römorkörcülük Hizmetleri” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİDİR

Konu: Sanmar Denizcilik Mak.ve Tic.A.Ş. Tarafından Mersin-2 Hizmet Sahasında Verilecek Römorkörcülük Hizmetleri Hk.

İlgi:  Sanmar Denizcilik Mak. ve Tic.A.Ş.’nin 07.08.2019 tarih ve YKL-CS-19-0026 sayılı yazısı.

Odamıza gönderilen ilgi yazı ile; Ulaştırma Denizcilik ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 7.8.2019 tarih ve E.59953 sayılı yazısına istinaden 08.08.2019 tarihinden itibaren Mersin-2 Hizmet Sahasında(Mesbaş, Ataş,Petrol Ofisi, Savka Platform ve SPM tesisleri) yapılan denetim neticesinde söz konusu hizmet sahası içerisinde “Römorkörcülük Hizmeti” vermek üzere şirketlerinin yetkilendirildiği, şirketlerinin vereceği “Römorkörcülük Hizmetleri” için;

1. Talepnameler, Ordinolar ve diğer tüm işlemler için bir örneği ekte sunulan telefon ve mail adreslerinin kullanılması gerektiği, 

2. Römorkörcülük Hizmetleri için faturaların şirketleri(Sanmar Denizcilik Makina ve Tizc. A.Ş.)  tarafından düzenleneceği, 

3. Verilecek Römorkörcülük Hizmetleri için İdare tarafından 2003 yılında yayınlanıp uygulamaya konulan ve halen güncelliğini koruyan Hizmet Tarifesinin uygulanacağı,

4. Ödemelerin, ekte sunulan banka hesap numarasına 7 takvim günü içerisinde yapılması gerektiği  bildirilmektedir.

Sanmar Denizcilik Makina ve Tic.A.Ş.’nin iletişim ve banka bilgileri Ek-1’de, kullanılacak  Talep ve Taahhütname Örneği Ek-2’de sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 269/19, “Seyir Yardımcıları Kriterleri” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Seyir Yardımcıları Kriterleri Hk.

İlgi    : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığının bila tarih ve E.41291 sayılı  yazısı.

İlgi yazı ile, 25.05.2009 tarih ve 27238 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seyir Yardımcıları Yönetmeliği kapsamında Türk Deniz Yetki Alanlarında kullanılacak olan seyir yardımcıları kriterlerinin IALA standartlarına uygun olarak hazırlandığı ve “https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/seyir_yardimcilari” adresinde yayınlandığı, 18.02.2007 tarih ve 26438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında tesis edilecek olan seyir yardımcılarının belirlenen kriterlere uygun olarak tesis edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Mersin Liman Bülteni (20 Ağustos 2019)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x