Türkçe Ingilizce

Kasım 2019

Sirküler: 400/19, “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/56), 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsar.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamaz.

Bu Tebliğ ile, 29/5/2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2018/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 398/19, “Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinde Yapılan Güncelleme” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinde Yapılan Güncelleme Hk.

İlgi     : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı Gelirler Tahakkuk Genel Müdürlüğünün bila tarih ve 10172782-302.3.2-E.61042 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinde yer alan 1.5.2 ve 3.1.7 maddelerinin güncellenerek, web sitelerinde yayınlandığı bildirilmektedir.

Sadece söz konusu tarifede bulunan  5 günlük ihbar süresi kaldırılmış olup, güncellenen 1.5.2 ve 3.1.7 maddelerinin bir örneği, ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 397/19, “Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

DENİZ TİCARETİ GÖZETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ, 19.11.2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerinin yürütülmesine ve gözetim hizmeti sunacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(1) Bu Yönetmelik, deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim faaliyetini gerçekleştiren tüzel kişileri ve bunların faaliyetleri ile faaliyet alanlarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;
a) Bayrak devletleri tarafından, uluslararası mevzuat kapsamında gemilerde bulundurulması şart koşulan belgeleri düzenlemek üzere yetkilendirilen kuruluşların yaptığı zorunlu sörvey ve belgelendirme hizmetlerini,
b) İşletmenin diğer kamu kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre yetkilendirilmeleri veya görevlendirilmeleri ya da diğer ülke makamlarınca sevk öncesi inceleme yapmak üzere yetkilendirilmeleri durumunda, yetkilendirildikleri veya görevlendirildikleri alanlardaki faaliyetleri,
c) Sigortacılık işlemlerine ilişkin faaliyetleri kapsamaz.

Bu Yönetmelik ile, 16/12/2016 tarihli ve 29920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 396/19, “Deniz Kaza ve Olaylarının İnceleme Yönetmeliği” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

DENİZ KAZA VE OLAYLARINI İNCELEME YÖNETMELİĞİ, 27.11.2019 tarih ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; deniz kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

 (1) Bu Yönetmelik;

a) Türkiye’nin deniz yetki alanları ve içsularında, Türk veya yabancı bayraklı gemilerin dâhil olduğu veya bu gemiler üzerinde meydana gelen deniz kaza ve olayların, 
b) Bulunduğu coğrafi konuma bakılmaksızın, Türk bayraklı gemilerin dâhil olduğu veya bu gemiler üzerinde meydana gelen deniz kaza ve olayların,
c) (a) bendinde belirtilen alanlar haricindeki tüm deniz alanlarında, Türkiye’nin önemli ölçüde ilgili devlet sıfatını haiz olduğu deniz kaza ve olayların araştırılmasını ve incelenmesini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Ülkemizdeki tersane, tekne imal yeri, çekek yeri ve gemi söküm tesislerinde, münhasıran geminin tamir, bakım ve tutumu sırasında meydana gelen kazalarda,
b) Mekanik olarak tahrik edilmeyen gemilere, ilkel yapılı ahşap gemilere, özel yatlara, ticari amaçla on ikiden fazla yolcu taşımayan gemilere, uluslararası sefer yapmayan ve boyu 24 metreden küçük balıkçı gemilerine, gemi niteliği taşımayan deniz araçlarına, hacizli veya seferine müsaade edilmeyen gemilere, gemi söküm tesislerine giden gemilere, askeri gemiler ile kamu hizmetlerine tahsisli olup ticari amaçla kullanılmayan devlet gemilerine uygulanmaz.

(3) Askeri gemiler ile kamu hizmetlerine tahsisli olup, ticari amaçla kullanılmayan devlet gemilerinin bu Yönetmelik kapsamına giren gemilerle deniz kazasına karışması durumunda, bu Yönetmelik hükümleri, bağlı olduğu Bakanlığın onayıyla askeri gemiler ile kamu hizmetlerine tahsisli gemileri de kapsayabilir.

(4) Askeri gemiler ile kamu hizmetlerine tahsisli gemiler haricinde, ikinci fıkranın (b) bendinde sayılan kapsam dışı deniz araçlarının bu Yönetmelik kapsamında kalan deniz araçları ile kazaya karışması durumunda, kapsam dışı kalan deniz araçları da Yönetmelik kapsamına alınır.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, 10/7/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgi Yazıİndir

Sirküler: 395/19, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde Yerli Katkının Arttırılması Amacıyla Düzenlenecek Tedarikçi Bilgilendirme Semineri” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 21.11.2019 tarih ve 11570 sayılı, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde Yerli Katkının Arttırılması Amacıyla Düzenlenecek Tedarikçi Bilgilendirme Semineri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgi Yazıİndir

Mersin Liman Bulteni (27 Kasim 2019)

BULTEN 27 KASIMİndir

Mersin Liman Bulteni (26 Kasim 2019)

BULTEN 26 KASIMİndir
Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x