Türkçe Ingilizce

Mart 2020

Sirküler : 152/20 Koronavirüs (Covid-19) Salgını İle Mücadele Kapsamında Liman Başkanlıkları Tarafından alınması Gereken İlave Tedbirleri hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün, 27.03.2020 tarih ve  E.21692  sayılı, “Koronavirüs (Covid-19) Salgını İle Mücadele Kapsamında Liman Başkanlıkları Tarafından alınması Gereken İlave Tedbirleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler : 150/20 Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri 24 Haziran 2020’den önce sona erenlerin, STCW Sözleşmesi 1/9 bölümüne uyumlu olarak 3 (üç) ay uzatılarak geçerli olması” hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi :  Mersin Gemi Adamları Sağlık Ünite Merkezinden alınan 31 Mart 2020 tarihli e-mail mesajı.

COVID-19 salgını ile mücadele süresince herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için; Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri 24 Haziran 2020’den önce sona erenlerin; Gemiadamları Sağlık Denetleme Merkezine uğramadan, STCW Sözleşmesi 1/9 bölümüne uyumlu olarak 3 (üç) ay uzatılarak geçerli olmasına ilişkin, İlgi yazı eki, T.C. Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün yazısı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Teknik Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Türk Tarafı Eş Başkanı ve Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC tarafı Eş Başkanı Alp Cengiz Alp ile TOBB’da bir araya geldi. ​

 

13 Mart 2020 tarihinde TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Lokmanoğlu, Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınını dile getirerek, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, küreselleşen dünyada sorunların da kısa sürede küreselleştiğini söyledi. Çin’de başlayıp 110 üzerinde ülkede hissedilen salgının maalesef Türkiye’de de Kuzey Kıbrıs’ta da hissedildiğini söyleyen Lokmanoğlu, Türkiye’nin erken davranarak çok sert sayılacak tedbirler aldığını ancak bu kadar dışa açık bir ülkede, etkilenmemenin mümkün olmadığını belirtti.

 

Türkiye’de de teyitli vaka olduğunu hatırlatan Lokmanoğlu, “Dünya ekonomisi olumsuz etkilenmeye başladı. Dünya Bankası ve IMF 2020 için büyüme tahminlerini aşağı doğru revize ediyor. Bu şartlarda toplantıyı iptal etmeyip Ankara’ya geldiğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu.

 

TOBB ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında kurulan Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayan Lokmanoğlu, 2019 Eylem Planında yer alan etkinliklerin tümünün başarıyla gerçekleştirildiğini, her iki tarafın da çalışmaları büyük bir özveriyle ve iş birliğiyle yürüttüğünü belirtti.

Eylem Planında yer alan “Türkiye-KKTC İş Yapma Fırsatları” Raporunun TEPAV tarafından hazırlanıp tamamlandığını bildiren Lokmanoğlu, raporun görüş ve değerlendirmeler için taraflar arasında paylaşıldığını, gelen değerlendirmeler sonrasında raporun nihai halini alacağını ve söz konusu raporun kendileri için bir yol haritası olacağını kaydetti.

Türkiye-KKTC Ticaret Odası KKTC Tarafı Eş-Başkanı, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Alp Cengiz Alp’ın konuşmasının ardından gündemdeki konular görüşüldü. Toplantıda 2019 Eylem Planının gerçekleşme durumu, Türkiye-KKTC iş yapma fırsatları ve 2020 Eylem Planı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sirküler : 149/20 “Gemiden Gemiye İhrakiye Tedariği İle İlgili Uygulamaları” hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 27.03.2020 tarih ve  1041 sayılı, “Gemiden Gemiye İhrakiye Tedariği İle İlgili Uygulamaları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler : 148/20 “Sınır Kapılarındaki Uygulamalar Sebebiyle Limanda Bekleyen Transit Yüklerle İlgili İndirimleri” hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’nin, 30.03.2020 tarih ve 1047 sayılı, “Sınır Kapılarındaki Uygulamalar Sebebiyle Limanda Bekleyen Transit Yüklerle İlgili İndirimleri” konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgi-Yazıİndir

Sirküler : 147/20 Sayılı “Yıllık ve Munzam Aidat Birinci Taksidi Ödeme Sürelerinin İkinci Taksitle Birlikte Ekim Ayına Uzatıldığı” Hk.

Sirküler : 147/20 30/03/2020

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİDİR

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.03.2020 tarih ve 3292 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları nedeniyle piyasada oluşan ekonomik daralma ve üyelerin mağduriyeti göz önüne alınarak üyelerin ödeyeceği yıllık ve munzam aidatların ilk taksitlerinin ikinci taksit ile birleştirilmesi hususunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı nezdinde yapılan girişim neticesinde, üyelerin Oda ve Borsalara Haziran ayında ödeyeceği yıllık ve munzam aidatlarının birinci taksidi ödeme sürelerinin, herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle birlikte Ekim ayı içerisinde ödenmesinin uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler : 146/20 “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, 26.032020 tarih ve 31080 sayılı (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanunun 49 uncu maddesi ile, 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.”

 Bu Kanunun;

a) 2 nci, 15 inci ve 29 uncu maddeleri 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 16 ncı ve 17 nci maddeleri 31/12/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 33 üncü ve 34 üncü maddeleri 1/1/2021 tarihinde,

ç) 41 inci maddesi 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

d) 44 üncü ve 45 inci maddeleri yayımı tarihini takip eden ayın başında,

e) 47 nci maddesi 2020 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,  yürürlüğe girer.

Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 145/20, “Koronavirüs Salgınının Seyri Doğrultusunda Gemilere Uygulanacak İlave Tedbirler” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 27.03.2020 tarih ve 115658922 sayılı, “Koronavirüs Salgınının Seyri Doğrultusunda Gemilere Uygulanacak İlave Tedbirler” konulu yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgi Yazıİndir
Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x