Türkçe Ingilizce

Kasım 2020

Sirküler: 486/20, “Mersin Liman Sahasında Alınan Covid-19 Önlemleri” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Mersin Liman Sahasında Alınan Covid-19 Önlemleri Hk.

İlgi     : T.C. Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliği’nin 20.11.2020 tarih ve 2020/1812 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge doğrultusunda maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanların/bölgelerin İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulları tarafından belirlenerek bu alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığından bahisle, Mersin Liman sahasında Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sigara içenlere “Mersin Limanında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Talimatı”nın 25. maddesi kapsamında talimata aykırı hareket edenlere uygulandığı gibi, bir takım yaptırımlar uygulanacağı bildirilmektedir.

Söz konusu Talimata aykırı hareket edenlere uygulanacak yaptırımlar, bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda mevcuttur.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Sirküler: 485/20, “Odamız 2021 Yılı Eğitim Planına Eklenmek Üzere Eğitim Taleplerinin İletilmesi” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Odamız 2021 Yılı Eğitim Planına Eklenmek Üzere Eğitim Taleplerinin İletilmesi Hk.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına, gerek TOBB Akreditasyon gerekse ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi kapsamında, Odamızca bir sonraki yıl için planlama çalışmaları yürütülmekte ve bu süreçte sizlerin görüş ve önerileri yol gösterici olmaktadır.

2021 yılı hazırlık çalışmalarımız kapsamında, Stratejik Planımızda da yer verdiğimiz “Üyelere Sunulan Hizmetleri İyileştirmek ve Çeşitlendirilmek” hedefimize yönelik olarak; sizlerden gelen talepler doğrultusunda bir Eğitim Planı hazırlanacaktır.

Bu kapsamda, sizlerin ve/veya çalışanlarınızın mesleki ve kişisel gelişimine ihtiyaç duyduğunuz alanlara yönelik olarak planlamasını istediğiniz eğitimleri,  “https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z9UB0h5BzUOuL9vPoXCfM19jOa2JuHxGlZLhc3Kdv7dUNDVBME9SUVFaVzZPU05aTEhFMjVRTEE0Ni4u”  (Bilahare meydana gelebilecek eğitim ihtiyaçlarınız ve talepleriniz için web sitemiz üzerindeki Talep Formu yıl boyunca erişime açık tutulmaktadır.)  adresi üzerinden Odamız ile 14 Aralık 2020 tarihine kadar paylaşmanız hususu rica olunur.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Sirküler: 484/20, “Odamıza Olan Borçların Yapılandırılması” Hk.

ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Odamıza Olan Borçların Yapılandırılması Hk.

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanun’un 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin Oda ve Borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretleri ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları asılarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Bu çerçevede;

1- Anılan madde, 31/08/2020 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde 7256 sayılı Kanun’un yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihine kadar ödenmemiş olan alacakların tahsilini düzenlemektedir.

2- Bu maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen üyelerin, Odamıza 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bir örneği ekte sunulan dilekçe ile başvuruda bulunması şarttır. 

3- Başvuru üzerine, üyenin asıl borcu olan toplam meblağ, üyenin talebi doğrultusunda azami altı taksite kadar bölünebilir. Birinci taksitin son ödeme tarihi 31 Ocak 2021 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit (vade son ödeme tarihleri: 28 Şubat 2021-31 Mart 2021-30 Nisan 2021-31 Mayıs 2021-30 Haziran 2021 olmak üzere) birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. Yapılandırma kapsamında ödeme yapılması halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

4- Bu madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

5- Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, Kanun’un 4 üncü maddesinde belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

6- Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yapılandırmaya ilişkin bu madde hükümleri uygulanır. Bu üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Bilgilerinize önemle rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Sirküler: 483/20, “Odamız Mesai Saatleri Değişikliği” Hk.

ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Odamız Mesai Saatleri Değişikliği Hk.

Malumları olduğu üzere, tüm dünya ülkelerinde ve ülkemizde mevsim şartlarının da etkisiyle Covid-19 salgını artmıştır.

Bu doğrultuda Odamız Yönetim Kurulu’nun 17.11.2020 tarih ve 141 sayılı toplantısında almış olduğu karar gereği Odamız çalışma saatleri 23 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren 10:00-16:00 arasında olacaktır. 

Bunun yanı sıra, 17.09.2020 ve 407 sayılı sirkülerimiz ile daha önceden duyurulduğu üzere, Odamıza ziyaretçilerin alınmamasına yönelik uygulamamız da devam etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Sirküler: 482/20, “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri’nin İptali” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Gemi Acenteliği Eğitim Semineri’nin İleri Bir Tarihe Ertelendiği Hk.

İlgi  : (a) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 16.10.2020 tarih ve 57686 sayılı yazısı.

         (b) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarih ve E.16964289 sayılı yazısı.

         (c) Mersin Liman Başkanlığı’nın 20.11.2020 tarih ve 3138 sayılı yazısı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı ile Gemi Acenteliği Eğitim Seminerlerinde online uzaktan eğitim kullanılabileceği, eğitim sonucu yapılacak sınavların ise fiziki olarak gerçekleştirilebileceği bildirildiğinden, 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde Odamız tarafından düzenlenecek olan Gemi Acenteliği Eğitim Semineri’nin video konferans aracılığıyla Zoom üzerinden, sınavının ise fiziki olarak gerçekleştirileceği 20.10.2020 tarih ve 444 sayılı sirkülerimiz ile daha önceden duyurulmuştu.

 Ancak Mersin Liman Başkanlığı’nın ilgi (c) yazısında; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün ilgi (b)’de kayıtlı yazısısında “04 Ocak 2021 tarihine kadar yüzyüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılamayacaktır” denildiği belirtilerek, Odamız tarafından düzenlenmesi planlanan söz konusu eğitim semineri sonunda gerçekleştirilecek olan sınava personel görevlendirilmesi yapılamadığı bildirilmektedir.

 Bu nedenle, 28 Kasım 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan sınav fiziki olarak yapılamayacağından, 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Gemi Acenteliği Eğitim Semineri iptal edilmiştir.

 Eğitime katılmak üzere Odamıza başvuran kişilerin hakları saklı kalmakla birlikte, düzenlenecek ilk eğitim seminerinde bu kişilerin başvuruları tekrar işleme alınacaktır.

 Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Sirküler: 481/20, “15 soruda ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: 15 soruda ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17.11.2020 tarih ve 9935 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını 2018 yılında yeniden başlattığından bahisle, Tahran Ticaret Müşavirliği tarafından İran ile ticareti sürdürmek isteyen şirketlerin yaptırımlar hakkındaki soruları dikkate alınarak  “15 Soruda ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi”nin hazırlandığı bildirilmektedir.

“15 Soruda ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi”nin bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Eki: Rehberİndir

Mersin Liman Bulteni (19 Kasim 2020)

BULTEN 19 KASIMİndir

Sirküler: 480/20, “Odamıza Muhtelif Kurumlardan Gelen Duyurular” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,


Konu: Odamıza Muhtelif Kurumlardan Gelen Duyurular Hk.

Odamıza, 11-18 Kasım 2020 tarihleri arasında muhtelif kurumlar tarafından gönderilen duyurular aşağıda listelenmiştir. Yazı içeriğinde belirtilen konularla ilgilenen üyelerimiz, paylaşılan linkler üzerinden ilgili yazılara ulaşabilirler.

 1.     Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı’nın 49829 sayılı, “Seyir Yardımcısı Sertifikası Talebinde Bulunan Tesislerin Denetimlerinde Alınacak Ücretler”i konu alan yazısı. 

2. Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü’nün 09 Kasım 2020 Tarihli, “Prim/Vergi Borcunun İlgili Kurumlarca Covid-19 Salgını veya Başka Bir Nedenle Ertelenmesi Halinde İhalelere Katılım Açısından Kesinleşmiş Borç Olarak Kabul Edilmeyeceği”ni konu alan yazısı.

3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 16.11.2020 tarih ve 9898 sayılı, “Customs Union: A Business Perspective Konulu Raporun Sunulacağı Etkinlik”i konu alan yazısı.

 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 12.11.2020 tarih ve 9825 sayılı, “Musul Ticaret Odası İletişim Bilgileri”ni konu alan yazısı.

5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17.11.2020 tarih ve 9975 sayılı, “Kenya Ticaret Müşaviri Katılımı ile Düzenlenecek E-Sohbet Toplantısı” konulu yazısı.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x