08.09.2017

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin 25.08.2017 tarih ve 13513 sayılı yazısı.

25/08/2017 tarihli Resmi Gazete’ de 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanmıştır. Anılan Kanun Hükmünde Kararname’ nin 134 üncü maddesiyle, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Oda ve borsaya kayıtlı” ibaresi “Seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik, Resmi Gazete yayım tarihi olan 25/08/2017 günü itibariyle yürürlüğü girmiştir. Bu değişikliğe göre, seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır Oda ve Borsaya kayıtlı, onsekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, 5174 sayılı TOBB Kanunu hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarının seçimlerinde oy kullanabilirler

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin ilgi yazısında, 

  •  Yapılan bu değişikliğin 2017 yılı Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek olan seçimlerde geçerli olacak seçmen listelerinin oluşturulması bakımından dikkate alınması gerektiği,  649 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde düzenlenmiş olan seçme yeterlilikleri arasında “seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak” koşulunun da aranması ve seçmen listelerinin buna göre oluşturulması gerektiği,
  •  Yapılan değişiklikte değinilen iki yıllık sürenin hesabında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki düzenlemenin esas alınması gerektiği, buna göre ilgili oda veya borsa yönetim kurulu kararı ile tespit edilmiş olan seçim tarihinden iki yıl öncesinde üye olanların, seçmen listelerinin oluşmasında dikkate alınması gerektiği,
  •  Seçmen listelerinin oluşturulmasında, Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında işaret edildiği üzere “elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde yer alan ortak veri tabanından alınan seçme ve seçilme hakkına sahip olanları gösteren güncel üye listeleri” esas olduğu, buna göre; Birlik veri tabanından, ilgili oda ve borsa yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş seçim tarihinden iki yıl öncesine ait üye listesine ulaşmak mümkün olacağı belirtilmiştir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.