Sirküler: 1/19                                                                                                                                                     02.01.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 83), 31/12/2018 tarih ve 30642 sayılı 3 üncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.

Bu Tebliğ, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller

MADDE 3 – (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 5,30 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter