Sirküler: 112/18                                                                                                                                      27.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : HAVALA Sistemi ile Gerçekleştirilen Kayıt Dışı Nakit Transferleri Hk.

İlgi    : (a) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 07.03.2018 tarih ve E-00032614751 sayılı yazısı.

(b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.03.2018 tarih ve 5075 sayılı yazısı.

Odamıza gönderilen ilgi (b) yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgi (a) yazısı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararın 3’üncü ve 4’üncü maddesine atıfta bulunularak yolcu beraberi yapılan 25.000 TL ve 10.000 Avro veya eşitini aşan nakit çıkışlarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar dahilinde yapıldığı, bu hüküm gereği gümrük idarelerine nakit beyan formu ile beyanda bulunulması gerektiği ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 6. maddesinde “bu karar kapsamındaki dövize ilişkin işlemler Merkez Bankası, bankalar ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafından yapılır.” hükmünün bulunduğu, ayrıca Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 4. maddesinin (e) bendine göre ilgili Bakanlığın yurtdışına döviz transferi yapacak diğer kuruluşları belirlemeye yetkili olduğunun vurgulandığı, yurtdışına döviz transferi ya da dövize ilişkin işlem yapmak üzere herhangi bir kuruluşa yetki verilmediği bildirilmektedir.

İlgi (b) yazının devamında kambiyo mevzuatı çerçevesinde yürütülen incelemeler kapsamında bazı kuruluşların gerçekleştirdikleri 25.000 TL’yi aşan Türk parası ya da 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında Nakit Beyan Formu ile beyanda bulunmadıklarının ya da yurt dışı döviz transferlerinde “HAVALA” sistemini kullandıklarının tespit edildiği, “HAVALA” Sistemi ile yapılan dövize ilişkin işlemlerin bahse konu kararın 4. ve 6. Maddeleri uyarınca mümkün olmadığı, söz konusu aykırılıkların tespiti neticesinde kişilerin ağır para cezalarına muhatap olmalarının muhtemel olduğu belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter