Sirküler: 12/18                                                                                                                                     08.01.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK”, 29 Aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Yönetmelik ile 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin,

 

– “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik hükümleri aksi belirtilmedikçe; kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar dışındaki tesisler, tüm sanayi bölgelerindeki tesisler, serbest bölgelerdeki tesisler, balıkçı barınakları içerisindeki çekek yerleri, yat limanı içerisindeki çekek yerleri, askerî tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ve polis tesisleri hakkında uygulanmaz.”

 

 “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“s) Yetkilendirilmiş kuruluş: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluşu,”

 

 “Tesislerin çalışma usul ve esasları, güvenlik ve çevre şartları” başlıklı 17 nci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “yıl” ibaresi “ay” olarak değiştirilmiştir.

 

 “Gemi sanayi veritabanı programı uygulamaları yükümlülüğü” başlıklı 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ve polis tesisleri hariç olmak üzere, kapsam içi ve kapsam dışı tüm tesisler GSVP’ye kaydolmak ve GSVP’de istenilen bütün bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.”

“(3) Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ve polis tesislerinde kiralama suretiyle faaliyet gösteren firmalar, GSVP’ye kaydolmakla ve yapılacak sözleşmeye göre taraf olan askeri, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait işletmelerin uygun göreceği bilgileri GSVP’ye girmekle yükümlüdür.”

 

– “Mevcut Tesisler” başlıklı geçici 1 inci  ve “Mevcut yüzer havuzlar” başlıklı geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibareleri “31/12/2018” olarak değiştirilmiştir.

 

– “Kapsam dışı tesisler” başlıklı geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini 31/12/2018 tarihine kadar İdareye ibraz etmek zorundadır.”

 

 Ek-4’ünün (a) bendinde yer alan dokuzuncu maddesi ile  (b) bendinde yer alan dokuzuncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanınca yürütülen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter