Sirküler: 14/19                                                                                                                                              09.01.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: TOBB’un 31.12.2018 tarih ve 19766 sayılı yazısı

 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28/12/2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Anılan Kanunun 11 inci maddesi ile 11/5/2018 tarihli 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’a geçici 2 nci madde eklenmiş ve 28/12/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

TOBB’un ilgi yazısında da açıklandığı üzere; yürürlüğe giren düzenleme, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10/9 uncu maddesinde düzenlenen “31/3/2018 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarını” da kapsamaktadır.

Son olarak, 05/01/2019 tarih ve 30646 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) ile, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre,

7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır.

Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için;

a) 7143 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmış olması,

b) 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nedeniyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması,

c) İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.

Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır.

Borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran ve Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ihlale konu tutarları ödeme imkânı sağlanmıştır.

Bu çerçevede; TOBB’un İlgi yazısında da belirttiği üzere, 7143 sayılı Kanuna uygun şekilde yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28/12/2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri koşuluyla yapılandırma kapsamında kabul edileceklerdir. Oda ve borsalarımızın üyelerine uyguladıkları yapılandırmanın son ödeme tarihi 31/12/2018 olduğu için yapılandırması bozulan üyelerin yapılandırma kapsamındaki tüm taksitlerini 2019 Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.

7143 sayılı Kanun’un geçici 2 nci maddesi gereği, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar yapılacak ödemelere, borcun asıl ödenmesi gerektiği tarihten (Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken taksitin son ödeme tarihi), ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı uygulanacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ekleri

Ek.1 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değ.Yap.Dair Kanun

Ek.2 TOBB’un 31.12.2018 tarih ve 19766 sayılı yazısı

Ek.3 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği