Sirküler: 146/18                                                                                                                                           06.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Odamıza Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması.

İlgi: TOBB’ nin 29.05.2018 tarihli ve 8149 Sayılı yazısı.

18.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin Oda ve Borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretleri ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısımlarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Anılan borçlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;

1- Anılan madde, 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir.

2- Üyelerin bu maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar, Odamıza bir örneği ekte sunulan dilekçe ile başvurması şarttır.

3-Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar borç aslının tamamını yatırarak bu kanun hükmünden faydalanabilir.

4- Başvuru üzerine, üyenin asıl borcu olan toplam meblağ, üyenin talebi doğrultusunda azami altı taksite kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler, ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme tarihi 31 Temmuz 2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit (vade son ödeme tarihleri: 31 Ağustos 2018 – 30 Eylül 2018 – 31 Ekim 2018 – 30 Kasım 2018 – 31 Aralık 2018 olmak üzere )  birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

5-Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde,  bu kapsamda tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek, taksitin ödenmediği tarih itibariyle yapılandırma iptal edilerek borç eski haline döndürülür ve o ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

6-Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılır. Bu taktirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

7- Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, ilk taksit tutarını ödemeleri halinde, Oda yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır.

8- Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamı silinecektir.

Bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Başvuru Dilekçesi Örneği