Sirküler: 154/19                                                                                                                                  12.04.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

ÖNEMLİDİR

 

Konu: 26.03.2019 Tarih ve 24216 Sayılı Bakanlık Oluru ile Yayımlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hk.Yönerge”

İlgi    : (a) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzen.Genel Müdürlüğünün 27.03.2019 tarih ve E.24215 sayılı yazısı.

(b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 03.04.2019 tarih ve 3612 sayılı yazısı.

27.03.2017 tarih ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe konulan  ve İlgi (a) ve (b) yazılar ekinde yayınlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge’nin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, söz konusu işlemlerin bundan böyle 26.03.2019 tarih ve 24216 Sayılı Bakan Olur’u ile yeniden yayımlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” hükümleri doğrultusunda yürütüleceği bildirilmektedir.

26.03.2019 tarih ve 24216 Sayılı Bakan Olur’u ile yeniden yayımlanan Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkındaki Yönerge’nin bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Denizyoluyla Taş.Dolu Kont.Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bild.Hk.Yönerge