Sirküler: 155/19                                                                                                                                           12.04.2019

 

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Sahiplik Belgesi ile Tekne Kaydı Hk.

İlgi   : (a) Mülga Denizcilik Müsteşarlığının 09.08.2011 tarih ve 23574 sayılı yazısı.

(b) 01.02.2012 tarih ve 1923 sayılı Talimat.

(c) Bakanlık Makamının 29.03.2019 tarih ve 25467 sayılı Olur’u.

(d) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 29.03.2019 tarih ve E.24564 sayılı yazısı.

İlgi (d) yazı ile; gemi, deniz ve iç su araçlarının Bağlama Kütüğüne kaydına esas sahiplik belgesi olarak Tonalito Belgesi, Özel Tekne Belgesi, Fatura, Noter Devir Belgesi veya Mahkeme kararı yanında ilgilinin ikamet ettiği veya faaliyette bulunduğu yerin valiliği, kaymakamlığı, muhtarlığı veya Kanunla kurulmuş meslek kuruluşlarından alınmış sahiplik belgesinin de 31.12.2012 tarihine kadar geçerli olduğu, sonradan bu sürenin 28.02.2012 tarihine çekildiği ve öne alındığı, bu tarihten itibaren Bağlama Kütüğüne yapılan kayıtlarda sahiplik belgesinin kabul edilmediği ve tekne sahibinin adının yazılı olduğu Tonalito, Özel Tekne Belgesi, Fatura, Noter Devir Belgesi veya Mahkeme Kararı vb. resmi belgelerden herhangi birinin ibrazının esas alınması gerektiği, konuya ilişkin Bakanlığa yapılan müracaatlarda 30.06.2009 tarihinden önce piyasaya arz edilerek son kullanıcısı tarafından kullanımına başlanan ve sahiplik belgesi bulunmayan birçok gemi, deniz ve iç su aracının ilgi (a) yazıda öngörülen sürenin öne alınması nedeniyle kaydının yapılamadığı, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede ise kayıt edilmeyen söz konusu gemi, deniz ve iç su araçlarının kayıt zorunluluğu dikkate alınarak ve kayda ilişkin kamu yararının gerçekleştirilmesini teminen ilgi (c) Bakanlık talimatının 29.03.2019 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Buna göre, Liman Başkanlıklarınca ve yetkili Belediye Başkanlıklarınca sahiplik belgesi yerine geçecek belgeler bu bu belge ile kayıt yapılmasına ilişkin uygulama, bir örneği ekte sunulan ilgi (c) Bakanlık talimatı uyarınca gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Bakanlık Talimatı