Sirküler:  158/14                                                                                                                                                                           14.05.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,


“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2)”, 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in “Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile “Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler” başlıklı Ek-5’inin 4 numaralı bendi değiştirilmiş, aynı Tebliğin “Finansal kiralama işlemleri” başlıklı 20 nci maddesine on ikinci fıkra, Geçici 1 inci maddesine ikinci fıkra ilave edilmiştir.

Diğer taraftan bu Tebliğ ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in eki Ek-2 değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile, Ek-2’de “Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler” belirtilmiştir. Ek-2’de belirtilenler arasında sektörümüzü ilgilendiren yatırımlar arasında yer alan 6. Atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda, 7. Atıkların geri kazanımına yönelik yatırımlarda, 11. Turizm yatırımlarında, 12. İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında, 18. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak yatırımlarda, 20. Lojistik hizmetleri yatırımlarında, 25. Lisanslı depoculuk yatırımlarında teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler belirtilmiştir.

Bu Tebliğin 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 20/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

Eki: İlgili Tebliğ (4 Sayfa)