Sirküler: 160/19                                                                                                                                            15.04.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 6 Nisan 2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile, 7/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliğinin;

Kapsam başlıklı 2 nci maddesi,

Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesi,

Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki Türk Bayraklı gemiler başlıklı 5 inci maddesi,

Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki yabancı bayraklı gemiler başlıklı 6 ncı maddesi,

Bakım-onarım başlıklı 8 inci maddesi ,

Gemi ve su aracı sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları başlıklı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi,

Tesis sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları başlıklı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi,

Diğer hükümler başlıklı 13 üncü maddesi ile

İdari para cezaları ve yaptırımlar başlıklı aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Aynı Yönetmeliğin Yurt içinde ve serbest bölgelerde ihraç amaçlı başlayıp, ihraç edilemeyip Türk Bayrağı çekecek olan gemiler 7 nci maddesine 3 üncü fıkra eklenmiştir. Diğer taraftan, Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan tabloya onuncu satırdan sonra gelmek üzere on birinci satır eklenmiş ve aynı ekin (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin Ek-4 ve Ek-5’i yürürlükten kaldırılmıştır.

Hükümleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgili Yönetmelik