Sirküler: 169/17                                                                                                                           26.04.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge Hk.

Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu IMO Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmenin (SOLAS) VI. Bölümünün A Kısmının 2. Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale getirilmiş ve söz konusu kuralın ülkemizdeki uygulaması 9.9.2016 tarihli Bakan Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe giren “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında yürütülmüştür.

Ancak mevcut Yönergenin uygulanmasında yaşanan tecrübe, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na iletilen görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak ve bu konudaki mevzuatın amaç ve hedeflerine uygun gerçekleştirilmesini teminen söz konusu düzenlemede ek düzenlemelere ihtiyaç duyulmuş, söz konusu yönerge 27.3.2017 tarihli Bakan Olur’u ile yeniden yayımlanmıştır.

Yeniden yayımlanan Yönerge ve ekleri ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yönerge