Sirküler: 190/18                                                                                                                                   02.08.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : İhale İşlemlerinin Elektronik Ortama Taşınmasına İliş.Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi   : T.C. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığının 11.07.2018 tarih ve E.2018/18381 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; T.C. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı tarafından ihalelere katılım aşamasında yeterlilik kriteri olarak isteklilerin sunmaları gereken belgelerin elektronik ortama aktarılması ve yine elektronik ortamdan bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi ile ihale işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik olarak kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü, bu kapsamda kamu ihale mevzuatında değişiklik yapılmasına yönelik Yönetmeliklerin 19.6.2018 tarih ve 30453 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve elektronik ihalenin uygulama alanına önemli yenilikler getirildiği, ilgi yazıda detaylı olarak belirtilen düzenlemelerin e-devlet stratejisinin önemli bir bileşeni olarak işlev görmesi, ihale süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınması sonucunu ortaya çıkartması, bu sayede ihalelere katılım maliyetinin azaltılarak daha etkin, hızlı ve verimli bir ihale sisteminin tesisine yardımcı olmasının amaçlandığı ve 2019 yılında belli tutarın altındaki ihalelerin elektronik ortamda yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, konuyla ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ivedilikle bildirilmesi istenilmektedir.

Buna göre, T.C. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığına gönderilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, ilgi yazıda belirtilen düzenlemelerin incelenmesi ile olası görüş ve önerilerinizin 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı