Sirküler: 195/19                                                                                                                           22.05.2019

 

                                                                ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Yük Teslim Talimat Formu Hakkında Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 20.05.2019 tarih ve E.93438 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19.12.2018 tarih ve YD İtiraz No:2018/728 sayılı kararıyla, Yük Teslim Talimat Formu hakkında 03.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter