Sirküler: 2/19                                                                                                                                  02.01.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 82), 31/12/2018 tarih ve 30642 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Tebliğin ekinde yer alan (7) Sayılı Tarifede Gemi ve Liman Harçları Tarifesi yer almaktadır

Harç miktarlarının hesaplanmasına ilişkin Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki gibidir.

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2018 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ ve Ekleri