Sirküler: 207/17                                                                                                                08.06.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİDİR

Konu: Odamıza olan borçların yeniden yapılandırılması Hk.

İlgi: TOBB’ nin 31.05.2017 tarihli ve 8895 Sayılı yazısı.

Malumunuz olduğu üzere, 18.05.2017 tarihli ve 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin Oda ve Borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretleri ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne olan aidat borçları asıllarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Anılan borçlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;

1- Anılan madde, 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir ve borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlara işbu kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden yararlanma imkanı tanınmamaktadır. Borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlar sadece 01.07.2016 ve 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları için işbu kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerinden yararlanabilirler.

2- Üyelerin bu maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar odamıza bir örneği ekte sunulan dilekçe ile başvurması şarttır.

3- Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu kanun hükmünden faydalanabilir.

4- Başvuru üzerine, üyenin asıl borcu olan toplam meblağ, üyenin talebi doğrultusunda azami altı taksite kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler, ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme tarihi 31 Ağustos 2017 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit (vade son ödeme tarihleri: 30 Eylül 2017 – 31 Ekim 2017- 30 Kasım 2017 – 31 Aralık 2017 – 31 Ocak 2018 olmak üzere ) birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

5- Oda aidat ve navlun hasılatı oda payı borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur. Bu kapsamda, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

Bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

 

Eki: Başvuru Dilekçesi Örneği