Sirküler: 239/19                                                                                                                                   10.07.2019

 

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Yük Teslim Talimat Formu Hk.

İlgi    : (a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 20.05.2019 tarih ve 39438 sayılı yazısı.

(b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.07.2019 tarih ve 17236356-1072 sayılı yazısı.

(c)  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 08.07.2019 tarih ve 54182545-155.99-E.51257 sayılı yazısı.

İlgi (c) yazı ile; yük teslim talimat formuna ilişkin tavan ücretlerin düzenlenmesine ilişkin 03.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulduğu hususunun ilgi (a) yazı ile duyurulduğu, ancak Danıştay ve İdari Dava Daireleri Kurulunun 2016/2991 E. ve 2018/5551 K. sayılı bozma kararının ardından denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerden alınan dilekçeler neticesinde yük teslim talimat formunun nasıl uygulanacağına dair tereddütlerin hasıl olduğu, farklı tarihlerde düzenlenen iki ayrı işlem niteliğinde olan 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı talimat ile 03.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Genelgenin birbirine karıştırıldığının anlaşıldığı belirtilerek, konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ile görüş alındığı bildirilmektedir.

İlgi (b) yazı ile iletilen görüşte, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2016/2991 E. ve 2018/5551 K. sayılı kararıyla Danıştay 10. Dairesinin 27.10.2015 tarih ve E:2011/9380-K:2015/4632 sayılı kararının bozulmasının 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı talimatın yürütülmesinin durdurmayacağının değerlendirildiği, ayrıca yük teslim talimat formuna ilişkin tavan ücretin düzenlenmesine ilişkin 03.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Genelgenin yürütülmesinin durdurulduğu bildirilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar, bir örneği ekte sunulan ilgi (c) yazıda mevcuttur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı