Sirküler: 243/19                                                                                                                                               12.07.2019

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: İhracat/İthalat Belgelerinden Maliyetleri Kaldırılabilecek veya Azaltılabilecek Olanlara İliş.Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 09.07.2019 tarih ve 7275 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu tarafından hazırlanan Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) içerisindeki “dış ticaret ve gümrük işlemlerinde gereksinim duyulan belgelerin envanterinin çıkartılması ile belge, formalite ve harçlardan ticari maliyet doğuranlarının tespit edilmesi” alt eylem planı kapsamında “Dış Ticaret İşlemlerindeki Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ve Bu Konudaki Farkındalığın Arttırılması Çalıştayı” sonuç raporu hazırlandığı, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubunun 12 Haziran 2019 tarihli toplantısında anılan raporda tespit edilen belgeler ve maliyetlerden kaldırılabilecek veya azaltılabilecek olanlarının özel sektör kuruluşları tarafından belirlenmesi ve kurula bildirilmesi yönünde karar alındığı belirtilerek, dış ticarete konu olan belgeler listesinde yer alan belgeler ve bu listelerde yer almamakla birlikte dış ticaret erbabı tarafından ihracat/ithalat işlemlerinde temin edilmesi gereken diğer belgeler hakkında Odamız üyelerinin görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

Buna göre, Ek-1’de yer alan ihracat/ithalat belgeleri listesinde yer alan belgeler ve bu listelerde yer almamakla birlikte ihracat/ithalat işlemlerinde temin edilmesi gereken diğer belgeler içerisinden maliyetleri kaldırılabilecek veya azaltılabilecek olanlarının Ek-2’de yer alan tabloya işlenerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere, 01 Ağustos 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta:mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek.1 : İhracat ve İthalat Belgeleri

Ek.2 : Dış Ticarette Belge Maliyetlerinin ve Formalitelerin Azaltılması Tablosu