Sirküler: 256/17                                                                                                          04.08.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile,

• 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

• 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 1 inci ve 2 nci maddelerinde değişiklik yapılmış, 10 uncu maddesine yeni fıkra eklenmiş, Kanuna Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

• 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’na Geçici 74 üncü madde eklenmiştir.

• 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 1 inci, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

• 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere cümle eklenmiştir.

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve mevcut (d) ve (e) bentleri (e) ve (f) bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Kanun