Sirküler: 260/17                                                                                                        04.08.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 01.08.2017 tarih ve 30141 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin;

– Transit Rejimine İlişkin 212 ilâ 244 üncü maddeleri başlıkları ile birlikte değiştirilmiş, 245 ilâ 252 nci maddeleri ile 263 ilâ 278 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu maddeler arasında sektörümüzü ilgilendiren ve değişiklik yapılan maddeler aşağıda belirtilmiştir.

“Denizyolu ile transite ilişkin özel hükümler
MADDE 227 – (1) Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı, yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilir

(2) Yabancı limanlara yapılacak transit isteklerinin kabulü için, özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgelerde eşyanın gideceği yerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yabancı bir liman olarak gösterilmesi gerekir.

(3) Serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan eşyayı birlikte taşıyan Türk bandıralı gemilerin sahip, kaptan veya acenteleri, bu iki türlü eşyanın birbirine karışmaması için, gereğine göre, bunları ayrı yer ve bölümlere koymak veya gümrük idaresince uygun görülecek tedbirleri almak zorundadır.

(4) Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın bir Türk limanına sevkine izin verilebilmesi için, eşyanın gideceği limandaki gümrük idaresinin, o eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya yetkili olması gerekir.

(5) Türk bandıralı geminin, kazan, makine veya teknesinde ortaya çıkan bir arıza sebebiyle yoluna devam edememesi halinde, kurtarma amacıyla, yükü, yabancı bir gemiye aktarılabilir.

(6) Yabancı bir limana götürmek üzere Türk limanlarından eşya alan yabancı bayraklı gemilerin, kazaya uğraması, makinelerinin bozulması, haciz altına alınması, sefer değiştirmesi için emir alması gibi yoluna devamına mani sebeplerden ötürü, yükünü bir Türk limanında başka bir gemiye nakletmesine izin verilir. Yabancı bir limana sevk edilmek üzere, bir Türk limanından diğer bir Türk limanında bulunan başka gemilere taşınacak söz konusu eşya, nakliyatının deniz üstünde olmak şartıyla, yabancı bandıralı gemilerle yapılmasına da izin verilir.

(7) Bir Türk limanına denizyolu ile gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın gemiden indirilmeksizin aynı gemi ile bir başka Türk limanına taşınması durumunda transit beyannamesi düzenlenmez.

Denizyolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usul

MADDE 236 – (1) 230 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıdığını 232 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile tevsik eden denizyolu taşımacılığı yapan firmalara Bakanlıkça basitleştirme izni verilebilir. Basitleştirme izin başvurusunda aranacak ilave koşullar ve belgeler ile izin kapsamında hareket ve varış gümrük idarelerinde yapılacak işlemler, izin sahibi rejim hak sahibinin yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

– Yönetmeliğin,

Özet Beyana ilişkin Süre Sınırları başlıklı 67 nci, Gümrük beyanına ilişkin Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya başlıklı 196 ncı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin Ticaret Politikası Önlemleri başlıklı 205 inci, Toplu ve Götürü Teminat başlıklı 493 üncü, Geçici Depolama Yerlerine ilişkin Geçici Depolama Yeri İşleticilerinde Aranacak Şartlar başlıklı 512 nci, Geçici Depolama Yerlerine ilişkin İzin Geçici Depolama Yerlerine ilişkin İzin başlıklı 513 üncü, Geçici Depolama Yeri İşletmelerinin Gümrüğe Karşı Sorumlulukları başlıklı 514 üncü, Geçici Depolama Yeri Kayıtları başlıklı 515 inci, Geçici depolama yeri işletme izninin geri alınması başlıklı 517 nci, Gümrük Antrepolarına ilişkin Yatırım izni başlıklı 518 inci, İzin başlıklı 519 uncu, Başvuru için aranacak belgeler başlıklı 520 nci, Başvurunun incelenmesi 521 inci, Başvurunun incelenmesi başlıklı 521 inci, Antrepolarda yapılacak değişiklikler başlıklı 524 üncü, Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması başlıklı 525 inci, Antrepolarda aranacak şart ve nitelikler başlıklı 534 üncü, Antrepo Stok Kayıtları başlıklı 536 ncı, Akaryakıt Antrepoları ve Buralara Konulacak Eşya başlıklı 541 inci maddesi, Dökme Gelen Sıvılar başlıklı 542 nci, Her Geçici Depolama Yeri ve Antrepo İçin Ayrı Bir Klasör Açılması başlıklı 553 üncü maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılmış, Antrepo ve Geçici Depolama Yeri Açma ve İşletme İzin Belgeleri ve Harçların Tahsili başlıklı 535 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

– Aynı Yönetmeliğin, 48 ilâ 51 numaralı ekleri değiştirilmiş, 33 ilâ 47.05 numaralı ekleri ile 82 numaralı ekinin 14, 16 ve 36 ncı satırları yürürlükten kaldırılmış, Ek-52 yeniden düzenlenmiş, Ek-80 ve Ek-81’i değiştirilmiş, Ek-81/A ve Ek-81/B’si yürürlükten kaldırılmış, Yönetmeliğin Ek-82’sindeki tabloya 51 nolu satır eklenmiş; Yönetmeliğe Ek-83 ile “Mevcut antrepoların durumu başlıklı Geçici Madde 11, Demiryolu ile yapılan taşımalarda teminat uygulaması başlıklı Geçici Madde 12 eklenmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin; 1 inci maddesi 15/8/2017 tarihinde,6 ncı maddesi 1/11/2017 tarihinde, 21 inci ve 28 inci maddeleri 1/1/2018 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Yönetmeliğie, “http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170801.htm” adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter