Sirküler: 279/18                                                                                                                                          16.11.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Alan ve Projelerle İlgili Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi      : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 13 Kasım 2018 Tarihli yazısı.

Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek, bu alanlarda sanayide çalışacak nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla politika ve stratejiler belirleyip, uygulamak üzere kurulan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Daire Başkanlığı tarafından sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliklerini sektörel bazda ortaya koyacak çalışmalar yapılmakta ve bu ihtiyacın giderilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması planlanmaktatır.

Bilgiye dayalı rekabet gücünü yakalamak için, tedarik zincirindeki tüm aşamalarda (tasarım, Ar-Ge, ürün geliştirme, ticarileştirme gibi) ihtiyaç duyulan yetkinliğe özellikle lisans ve lisansüstü eğitim programları aracılığıyla kavuşulmasının hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda, üniversitelerde sektörünüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler yapılması suretiyle nitelikli işgücünü geliştirmek amacıyla, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim düzeyinde çalışılması gerektiği değerlendirilen projelerin/problem alanlarının Ek’teki tabloya uygun şekilde belirtilmesi ve 10 Aralık 2018 tarihine kadar Odamıza iletilmesi hususunu rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İhtiyaç Duyulan Personel ve Proje-Problem Tablosu