Sirküler: 294/18                                                                                                                                   22.11.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: TCMB Tarafından Yayımlanan İhracat Genelgesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 14.11.2018 tarih ve 17043 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;  04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)’in uygulaması ile ilgili Odalardan gelen başvuruların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından incelendiği ve ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulduğu, bu nedenle bahse konu Tebliğ’in birinci fıkrasına dayanılarak ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Genelge’nin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlandığı bildirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez tarafından yayımlanan İhracat Genelgesinin bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı