Sirküler: 3/19                                                                                                                                                  02.01.2019

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 31/12/2018 tarih ve 30642 sayılı 4 üncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile, 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmeliğin,

  • “Dayanak” başlıklı 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesi, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu  ile 26/9/2011 tarihli ve  655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”

  • “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
  • “Genel esaslar” başlıklı 20 nci maddesinin “(8) Gerekli can, mal, yangın ve çevre güvenliğinin aldırılması kaydıyla tam boyu 12 metre altı gemi veya su araçlarının kara sörveyi işlemleri İdareden izin almak kaydıyla liman başkanlığının uygun gördüğü yerlerde yapılabilir.” şeklindeki sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
  • “Mevcut tesisler” başlıklı geçici 1 inci maddesinin”(1) Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresi (Değişik ibare:RG-29/12/2017-30285) 31/12/2018 tarihine kadardır. (Değişik ibare:RG-29/12/2017-30285) 31/12/2018 tarihinden sonra faaliyetlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre işletme izni belgesi almak kaydıyla devam ederler. Devir ve unvan değişikliklerinde de aynı tarihler geçerlidir.” şeklindeki birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018”  ibareleri  “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.
  • “Mevcut yüzer havuzlar” başlıklı geçici 2 nci maddesinin “(1) Mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi (Değişik ibare:RG-29/12/2017-30285) 31/12/2018 tarihine kadar geçerlidir.” şeklindeki birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018”  ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.
  • “Kapsam dışı tesisler” başlıklı “(1) Askeri tesisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini 31/12/2018 tarihine kadar İdareye ibraz etmek zorundadır.” şeklindeki  geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018”  ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.
  • “Yürütme” başlıklı 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter