Sirküler: 304/18                                                                                                                                                04.12.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması Hk.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 23.11.2018 tarih ve 17618 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’inci maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili amacıyla 48/A maddesinin eklendiği, bu düzenleme ile vergisel yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerinin 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde düzenlenmiş olan tecil müessesesine göre daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine imkan sağlanmasının amaçlandığı bildirilmektedir.

7020 sayılı Kanuna eklenen 48/A maddesi ile getirilen düzenlemelerle ilgili detaylı bilgiler, bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda mevcuttur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı