Sirküler: 319/18                                                                                                                                        19.12.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Elektronik Tebligat Sistemi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.12.2018 tarih ve 18713 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; 25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi)(Sıra No:1) yayınlandığı ve elektronik tebligat sistemine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanarak 05.11.2018 tarihinde devreye alındığı, söz konusu Tebliğde Bakanlıkça ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasların düzenlendiği, ayrıca Tebliğde 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dahil olmak üzere Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenlerin bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat sisteminden yararlanabileceğinin düzenlendiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı