Sirküler: 326/18                                                                                                                                        26.12.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 157), 26.12.2018 tarih ve 30637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

Söz konusu Tebliğ gereği,

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 130,00 TL olarak uygulanır.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

MADDE 3 – 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 12,00 TL diğer işlemler için 28,00 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 28,00 TL, diğer işlemler için 44,00 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

MADDE 4 – Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 226.000,00 TL , (b) bendinde belirtilen tutar 1.157.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar  1.157.000,00 TL,

b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 130,00 TL

olarak uygulanır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ