Sirküler : 331/17                                                                                                                     18.10.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 17 Ekim 2017 tarih ve 30213 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile,

·         26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin “Atık kabul tesisleri için çevre lisansı işlemleri” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “proje raporunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “30 işgünü içerisinde” ibaresi eklenmiştir.

·         Aynı Yönetmeliğin “Atık kabul tesisleri genel yeterlik kriterleri” başlıklı Ek-1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Tesise uygun kapasite ve kriterlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

·         Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin D maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“D) EKLER

1) ISPS belgesi

2) Limanın yerini gösteren harita

3) Atık kabul tesisinin yerini gösteren kroki

4) Resim

5) Diğer belgeler”

Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı müştereken yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter