SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2020 tarih ve 410156 Sayılı yazısı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün, ilgide kayıtlı yazılarında, Mülga Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı yazıları ile denizyoluyla ithal edilerek, geçici depo ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususlar belirlenerek Yük Teslim Talimat Formu uygulamasının yürürlüğe konulduğu, Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun E:2019/2250E-K:2020/812 sayılı kararıyla Mülga Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, Yük Teslim Talimat Formu uygulamasının yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu Mahkeme Kararının nasıl uygulanacağı ile ilgili Bakanlıkla görüşmelerimiz devam etmekte olup, gelişmelerden tarafınıza bilgi verilecektir.


Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK
Genel Sekreter V.