SAYIN ÜYEMİZ,

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/56), 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsar.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamaz.

Bu Tebliğ ile, 29/5/2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2018/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter