ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Odamıza Olan Borçların Yapılandırılması Hk.

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanun’un 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin Oda ve Borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretleri ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları asılarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Bu çerçevede;

1- Anılan madde, 31/08/2020 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle ödenmesi gerektiği halde 7256 sayılı Kanun’un yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihine kadar ödenmemiş olan alacakların tahsilini düzenlemektedir.

2- Bu maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen üyelerin, Odamıza 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bir örneği ekte sunulan dilekçe ile başvuruda bulunması şarttır. 

3- Başvuru üzerine, üyenin asıl borcu olan toplam meblağ, üyenin talebi doğrultusunda azami altı taksite kadar bölünebilir. Birinci taksitin son ödeme tarihi 31 Ocak 2021 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit (vade son ödeme tarihleri: 28 Şubat 2021-31 Mart 2021-30 Nisan 2021-31 Mayıs 2021-30 Haziran 2021 olmak üzere) birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. Yapılandırma kapsamında ödeme yapılması halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

4- Bu madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

5- Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, Kanun’un 4 üncü maddesinde belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

6- Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yapılandırmaya ilişkin bu madde hükümleri uygulanır. Bu üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Bilgilerinize önemle rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter